2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izmjene i dopune Plan prijma u službu u JUO OS

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO OS

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune PPUO Starigrad

Odluka osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite OS

Odluka o započinjanju postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune PPU OS

Plan prijema u službu u JUO u  2017.

Plan nabave  za 2017.

Program potpora u poljoprivredi za 2017. godinu

2016.

Odluka o sezonskom čišćenju i održavanju plaža i javnih površina u ljetnom periodu

Odluka o sezonskom čišćenju i održavanju plaža i javnih površina u zimskom periodu

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom 2017.g.

V. izmjene plana nabave 2016

Etički kodeks službenika i namještenika Općine Starigrad

Pravilnik o financiranju javnih potreba Općine Starigrad

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju_zamjenika službenika za informiranje

Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite

Odluka o osnivanju stožera i imenovanj unačelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Starigrad

Prilozi:

Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravnja pomom. dobrom za 2016 – 30.03.2016.

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka – 01.04.2016.

Plan prijma  za 2016 – 25.01.2016.

2015.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2016. – 28.12.2015.

Procedura naplate potraživanja – 29.05.2015.

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti – 16.10.2013.

Naputak o načinu zaprimanja i provjere računa i plaćanja po računima