Općinski Proračun je temeljni financijski dokument koji sadrži sve planirane godišnje prihode i primitke te godišnje rashode i izdatke Općine. Proračun donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na fiskalnu godinu za koju je donesen.

Proračun objašnjava planove i aktivnosti Općine u vezi s korištenjem općinskog novca u fiskalnoj godini.

Proračun se donosi i izvršava u skladu sa načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Temeljni zakonski propisi kojima je uređeno donošenje, izvršavanje i izvještavanje o izvršenju Proračuna su slijedeći:

Zakon o proračunu
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

 

UPUTA O SURADNJI IZMEĐU OPĆINE STARIGRAD I PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE STARIGRAD:

 

SPONZORSTVA I DONACIJE:

Skip to content