Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava  se Jedinstveni upravni odjel.

Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela uređuje se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Jedinstvenim upravnim odjelom  upravlja pročelnik kojeg  na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.

Pročelnik je za svoj rad odgovoran Općinskom načelniku.

Jedinstveni upravni odjel u okviru svoga djelokruga neposredno izvršava  i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te poduzima propisane mjere:

  • neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih akata Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
  • neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine,
  • prati stanje u područjima iz svog djelokruga i o tome izvještava Općinskog načelnika
  • priprema nacrte odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko viječe, nacrte akata koje donosi Općinski načelnik, te izvješća, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Općinskog vijeća i Općinskog načelnika
  • pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine
  • podnosi izvješća Općinskom načelniku o svom radu
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom

UNUTARNJE USTROJSTVO:

Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela uređeno je unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

U Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojeni su slijedeći odsjeci:

  1. Odsjek za opće i administrativne poslove i društvene djelatnosti
  2. Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun
  3. Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje

Pročelnik:

Marin Čavić, dipl. oec.

tel: + 385 (0)23/ 369-387, fax: + 385 (0)23/ 359-176

e-mail: procelnik@opcina-starigrad.hr

 

Odsjek za opće i administrativne poslove i društvene djelatnosti

Voditelj odsjeka

 

Odsjek za finacije, gospodarstvo, plan i proračun:

Voditelj odsjeka

 

Računovodstveni referent

 

Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje:

 

 

Komunalno redarstvo:

 

DOKUMENTI:

Odluka o ustrojstvu JUO

Pravilnik o unutarnjem redu JUO – 04. listopada 2013.

Izmjene i dopune PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JUO – 21. travnja 2016.

II. Izmjene i dopune PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JUO – 3. listopada 2017.

 

OSTALO:

Etika i posebna imenovanja:

Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole – 01.09.2016.

Odluka o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti – 16.10.2013.

Etički kodeks službenika i namještenika Općine Starigrad

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku

 

 

 

 

 

 

Skip to content