Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).
Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Općine Starigrad prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Starigrad kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Starigrad će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

KOORDINATOR ZA SAVJETOVANJE:

U skladu sa točkom V. podtočkom 5. Kodeksa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propis i akata (“Narodne novine” broj 140/09),  imenuje se koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću:

Kontakt podaci

Marija Jukić

tel: 023/369-387

info@opcina-stiragrad.hr

Odluka o imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

PLAN SAVJETOVANJA

Plan savjetovanja za 2016. godinu

Izmjene i dopune plana savjetovanja s javnošću za 2017. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2017.

Plan normativnih aktivnosti u 2017.

Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću za 2018.

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2019. godinu

Izmjene i dopune plana savjetovanja s javnošću za 2019.

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Plan savjetovnja s javnošću za 2021. godinu

Plan savjetovanja s javnošću za 2022. godinu

Izmjene i dopune plana savjetovanja s javnošću za 2022. g

II. izmjene plana savjetovanja s javnošću za 2022. g.

III.Izmjene plana savjetovanja s javnošću za 2022. g

Plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu

Izmjene plana savjetovanja s javnošću za 2023. g

II. Izmjene i dopune plana savjetovanja s javnošću za 2023. g

Plan savjetovanja s javnošću za 2024. g

Skip to content