« Povratak

Procedura naplate potraživanja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 401-05/15-01/06
Urbroj: 2198/09-2-15-1             
 
Starigrad Paklenica, 29. svibnja 2015. godine
 
          

Na temelju članka 46. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br: 04/13, 7/13 i 11/13) Općinski načelnik Općine Starigrad donosi

 
PROCEDURA NAPLATE POTRAŽIVANJA
 

Članak 1.

Ovim aktom utvrđuje se procedura naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja u Općini Starigrad, osim ako posebnim propisom nije drugačije utvrđeno.

Članak 2.

Postupak naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja vrši se po slijedećoj proceduri:

Red. broj

AKTIVNOST

ODGOVORNOST

DOKUMENT

ROK

1.

Vođenje evidencije dospjelih i nedospjelih potraživanja

Viši stručni suradnik u Odsjeku za financije, gospodarstvo, plan i proračun

Evidencija potraživanja

Po dospijeću

2.

Utvrđivanje dospjelog  nenaplaćenog potraživanja

Viši stručni suradnik u Odsjeku za financije, gospodarstvo, plan i proračun

Pregled analitičkih kartica i Knjiga izlaznih računa

Po dospijeću

3.

Izdavanje opomena

Viši stručni suradnik u Odsjeku za financije, gospodarstvo, plan i proračun, Pročelnik JUO

Opomena

Po dospijeću

4.

Naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja

Viši stručni suradnik u Odsjeku za financije, gospodarstvo, plan i proračun, Pročelnik JUO

Aktiviranje instrumenta osiguranja plaćanja

Polugodišnje

5.

Ovrha – prisilna naplata potraživanja

Pročelnik JUO, Načelnik

Rješenje o ovrsi

Polugodišnje

Članak 3.

Ukoliko potraživanja nisu naplaćena u rokovima dospijeća, potrebno je poduzeti mjere za naplatu. Mjere naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja su opomene, naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja, te ovrha-prisilna naplata potraživanja.

Izdavanje opomena

Uvodi se redoviti sustav opominjanja po osnovi općinskih prihoda (Komunalna naknada, Komunalni doprinos, Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Zakup poslovnog prostora i dr.) koje određeni dužnik ima prema Općini.

U opomeni treba navesti podatke o dužniku, iznos duga i pravni temelj po kojem ga se poziva na plaćanje duga (ugovor, račun, rješenje i dr.). U roku 30 dana nadzire se naplata potraživanja po opomenama.

Naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja

Nakon što u roku 30 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena aktivira se naplata putem instrumenta osiguranja plaćanja za one dužnike za koje postoji instrument osiguranja plaćanja.

Ovrha-prisilna naplata potraživanja

Nakon što u roku od 30 dana nije naplaćen dug za koji je poslana opomena izdaju se ovršna rješenja.

Ukoliko u roku od 8 dana od primitka rješenja o ovrsi ne bude podmiren dug po ovrsi, poduzet će se postupak prisilne naplate potraživanja putem FINE.

Članak 4.

Ova procedura stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Starigrad i web stranici Općine Starigrad.

 

                                                                              Općinski načelnik:
                                                                               Krste Ramić dipl. oec.
 

 

^ Gore