JAVNA NABAVA

2021. godina

3. OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

3.1. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

S obzirom da se radi o postupku nabave male vrijednosti roba, sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) Naručitelj nije dužan provoditi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

3.2. Objava poziva na nadmetanje

Poziv na nadmetanje objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0009954 dana 12. ožujka 2021. godine.

______________________________________________________________________

KONCESIJE

Skip to content