Poslovnik Općinskog vijeća – Službeni glasnik Zadarske županije broj 11/13 str. 87

Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela –Službeni glasnik Zadarske županije broj 6/06 (str.50)

Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu JUO – Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/09 (str. 46)

Odluka o izmjenama Odluke o  ustrojstvu JUO – Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/20

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjelaSlužbeni glasnik Zadarske županije broj 15/13 str. 26

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO Službeni glasnik Zadarske županije broj 7/16 str. 83

II. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO Službeni glasnik Zadarske županije broj 17/17

III. izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu JUO – Službeni glasnik Zadarske županije broj 28/20

Etički kodeks službenika i namještenika Općine Starigrad – Službeni glasnik Zadarske županije broj 16/16

 

Skip to content