PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE


Stupanjem na snagu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službeni glasnik Zadarske županije 17/23) stavlja se izvan snage Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave (KLASA: 406-09/17-01/01, URBROJ: 2198/09-2-17-1 ): 


PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI:

Stupnjem na snagu Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave stavlja se izvan snage Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti:

 


REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE/BAGATELNE NABAVE: 

Registar ugovora jednostavne nabave za 2023. – stanje na dan 31.12.2023.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2023. – stanje na dan 30.06.2023.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2022. – stanje na dan 31.12.2022.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2022. – stanje na dan 30.06.2022.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2021. – stanje na dan 31.12.2021.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2021. – stanje na dan 30.06.2021.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. – stanje na dan 31.12.2020.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2020. – stanje na dan 30.06.2020.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. – stanje na dan 31.12.2019.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2019. – stanje na dan 30.06.2019.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. – stanje na dan 31.12.2018.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. – stanje na dan 30.06.2018.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. – stanje na dan 31.12.2017.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. – stanje na dan 30.06.2017.

Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. – stanje na dan 31.12.2016

Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. – stanje na dan 30.06.2016

Registar ugovora bagatelne nabave za 2015.


PROVEDENI POSTUPCI JEDNOSTAVNE/BAGATELNE NABAVE:

2023. godina

1 Obavljanje stručnog nadzora nad radovima proširenja mjesnog groblja u Selinama

2 Usluga izrade analize modela raspolaganja ugositeljsko-turističkom zonom Pod Bucića Podi


2022. godina

1 Izmjena i dopuna PPUO Starigrad

2 Projektna dokumentacija – Reciklažno dvorište

3 Projektna dokumentacija – hidrostanica Podsušanj i pripadajuća vodovodna mreža

4 Sanacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta

5 Izrada projektne dokumentacije – vodoopskrbna mreža u sjeverozapadnom dijelu naselja Starigrad

6 Izrada projektne dokumentacije – prometna infrastruktura u obuhvatu UPU Pod Bucića Podi

7 Izrada projektne dokumentacije – vodnogospodarska infrastruktura u obuhvatu UPU Pod Bucića Podi


2021. godina

1. Projektna dokumentacija – rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže u ulicama Put Splitvina i Damira Tomljanovića Gavrana

2. Projektna dokumentacija – rekonstrukcija i dogradnja vodovodne mreže do zaseoka Reljani u naselju Seline

3. Uređenje dječjeg igrališta u sklopu DV Osmjeh

4. Nabava komunalne opreme


2020. godina

1. Obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Starigrad za razdoblje 2020. – 2022.

2. Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na projektu sanacija odlagališta otpada „Samograd“, Općina Starigrad

3. Usluga tehničke pomoći za upravljanje projektom te promidžbe i vidljivosti projekta sanacije odlagališta otpada „Samograd“, Općina Starigrad


2019. godina

1.Projektna dokumentacija-groblje i mrtvačnica Seline

2. Projektna dokumentacija-pritupna prometnica do obuhva UPU Kruškovac

3. Plaža Jaz-vanjski vodovod i elektromontažni radovi

4. Projektna dokumentacija – uređenje Trg S. Radića

5. Izrada strategije razvoja turizma Općine Starigrad

6. Usluga izrade izmjena i dopuna PPUO Starigrad


2018. godina

1. Nabava službenog vozila

2. Opskrba električnom energijom

3. Sanitarni čvor – plaža Jaz

4. Izgradnja projektne dokumentacija za izgradnju nogostupa u Općini Starigrad

5. Projektna dokumentacija – Vatrogasni dom

6. Projektna dokumentacija Samograd

7. Izrada geodetske podloge za potrebe izrade UPU dijela ugostiteljsko-turističke zone „Pod Bucića Podi“

8. Usluga izrade UPU dijela ugostiteljsko-turističke zone „Pod Bucića Podi“


2017. godina

1. Opskrba električnom energijom

2. Stručni nadzor nad radovima Uređenje plaže Jaz

3. Izrada Izmjena i dopuna PPUO Starigrad

4. Projektna dokumentacija Samograd


2016. godina

1. Opskrba električnom energijom

2. Geodetske i katastarske usluge

3. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju nerazvrstanih cesta

4. Sanacija zgrade stare škole u Selinama – zapadni dio

5. Izrada projektne dokumentacije – vovospremnik Starigrad, dovodni i povratni cjevovod

6. Izrada projektne dokumentacije – hidrostanica “Kruškovac” i tlačni cjevovod

7. Izrada projektne dokumentacije – produžetak magistralnog cjevovoda “Podvelebitski pravac” do zaseoka Koići

8. Izrada glavnog projekta plaze Jaz

9. Nabava namjestaja i unutarnje opreme zgrada u Tribanj Kruscici


2015. godina

1. Opskrba električnom energijom

2. Geodetske i katastarske usluge

3. Izrada snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta K.O. Tribanj

4. Sportski kompleks destinacije aktivnog turizma – projektna dokumentacija

5. Radovi na modernizaciji javne rasvjete – LED cestovne svjetiljke

6. Konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekta Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

Skip to content