PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI:

Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti

 

REGISTAR UGOVORA BAGATELNE/JEDNOSTAVNE NABAVE: 

Registar ugovora jednostavne nabave za 2018. – stanje na dan 30.06.2018.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. – stanje na dan 31.12.2017.

Registar ugovora jednostavne nabave za 2017. – stanje na dan 30.06.2017.

Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. – stanje na dan 31.12.2016

Registar ugovora bagatelne nabave za 2016. – stanje na dan 30.06.2016

Registar ugovora bagatelne nabave za 2015.

 

PROVEDENI POSTUPCI BAGATELNE/JEDNOSTAVNE NABAVE:

2018. GODINA

1. Nabava službenog vozila

2. Opskrba električnom energijom

3. Sanitarni čvor – plaža Jaz


2017. GODINA

1. Opskrba električnom energijom

2. Stručni nadzor nad radovima Uređenje plaže Jaz

3. Izrada Izmjena i dopuna PPUO Starigrad

4. Projektna dokumentacija Samograd


2016. GODINA:

1. Opskrba električnom energijom

2. Geodetske i katastarske usluge

3. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju nerazvrstanih cesta

4. Sanacija zgrade stare škole u Selinama – zapadni dio

5. Izrada projektne dokumentacije – vovospremnik Starigrad, dovodni i povratni cjevovod

6. Izrada projektne dokumentacije – hidrostanica “Kruškovac” i tlačni cjevovod

7. Izrada projektne dokumentacije – produžetak magistralnog cjevovoda “Podvelebitski pravac” do zaseoka Koići

8. Izrada glavnog projekta plaze Jaz

9. Nabava namjestaja i unutarnje opreme zgrada u Tribanj Kruscici


2015. GODINA:

1. Opskrba električnom energijom

2. Geodetske i katastarske usluge

3. Izrada snimki izvedenog stanja i geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta K.O. Tribanj

4. Sportski kompleks destinacije aktivnog turizma – projektna dokumentacija

5. Radovi na modernizaciji javne rasvjete – LED cestovne svjetiljke

6. Konzultantske usluge za pripremu i provedbu projekta Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta