Temeljne zadaće sustava zaštite i spašavanja su prosudba mogućih ugrožavanja i posljedica, planiranje i pripravnost za reagiranje, reagiranje u zaštiti i spašavanju u slučaju katastrofa i većih nesreća te poduzimanje potrebnih aktivnosti i mjera za otklanjanje posljedica radi žurne normalizacije života na području na kojem je događaj nastao.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15) uređuje sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE:

Poslovnik o radu

Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite, imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera ovdje

2021.

Odluka o osnivanju radne skupine za izradu Procjene rizika

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provededbi posebnih mjera zaštite od požara ovdje

2020.

Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 2020.

Zaključak – civilna zaštita

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ na području OS za 2020.-2023.

Odluka o donošenju Plana djelovanja OS u području prirodnih nepogoda za 2021.

2019.

Odluka o osnivanju postrojbe Civilne zaštite

2017.

SJEDNICE:

Zapisnik sa sjednice Stožera-5.6.2018.

Zapisnik-izvanredna sjednica 11.09.2017.

Poziv+zapisnik 20.07.2017

DOKUMENTI:

2023.

Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite za Općinu Starigrad

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite

PROGRAM AKTIVNOSTI ZA PROVEDBU OPERATIVNIH AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OD POŽARA OPĆINE STARIGRAD

OPERATIVNI PLAN EVAKUACIJE TURISTA ZA SEZONU 2017

ODLUKA O USTROJAVANJU MOTRITELJSKO DOJAVNE SLUŽBE

PLAN KORIŠTENJA TEŠKE GRAĐEVINSKE MEHANIZACIJE ZA ŽURNU IZRADU PROSIJEKA I PROBIJANJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA

PLAN MOTRENJA, ČUVANJA I OPHODNJE OTVORENOG PROSTORA I GRAĐEVINA ZA KOJE PRIJETI POVEĆANA OPASNOST OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

Skip to content