PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrmješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

 1. pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama tijela javne vlasti ili u javnom glasilu i Središnjem katalogu službenih dokumenata RH, radi informiranja javnosti,
 2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od slijedećih načina:
  1. neposrednim davanjem informacije,
  2. davanjem informacije pisanim putem,
  3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
  4. dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  5. na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Postupak:

Korisnik  ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Zahtjev za pristup informaciji možete podnijeti Općini Starigrad:

 • telefonom: 023/369-387
 • faxom: 023/359-176
 • elektronskom poštom: info@opcina-starigrad.hr
 • posredno putem pošte ili osobnom predajom u pisarnici.

Pisani zahtjev sadrži:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sje

Za pristup informacijama ne plaćaju se upravne pristojbe. Općina Starigrad ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 19. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz čl. 19. st. 2. Zakona, propisuje Povjerenik za informiranje.

PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili  nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.  Općina Starigrad nema  obvezu informaciju izraditi , prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtjeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstva, niti se može od nje zahtjevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

U svrhu olakšavanja ponovne uporabe informacija Općina Starigrad će na lako pretraživa način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno sa metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15.), navesti i:

 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Općina Starigrad ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kada informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama.

Općina Starigrad može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članku 19. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15.).

ZAŠTITA PRAVA KORISNIKA-ULAGANJE ŽALBE POVJERENIKU

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Sadržaj žalbe:

člankom 71. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se podnescima u postupku smatraju zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, žalbe, predstavke, prigovori, obavijesti, priopćenja te drugi podnesci kojima se stranke obraćaju javnopravnim tijelima u vezi s određenom upravnom stvari.

Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a osobito naziv javnopravnog tijela kojem se upućuje, naznaku upravne stvari na koju se odnosi, osobno ime (ime i prezime) stranke, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ako je stranka ima i adresu te osobe.

Stavkom 5. istog članka Zakona propisano je da podnesak potpisuje stranka, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje stranke.

Prema članku 108. Zakona o općem upravnom postupku u žalbi stranka treba navesti

 • rješenje koje pobija
 • naziv javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo
 • zbog čega je nezadovoljna rješenjem.

Kad se u žalbi iznose nove činjenice i novi dokazi, stranka je dužna obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznijela tijekom prvostupanjskog postupka.

Obrasci:

Žalba protiv rješenja/ odbijen pristup informacijama

Žalba šutnja uprave/pristup informacijama

Žalba protiv rješenja/ponovna uporaba informacije

Žalba šutnja uprave/ponovna uporaba informacije

 

 

Skip to content