Djelokrug rada općinskog načelnika:

U skladu sa člankom 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine br. 19/13), Općinski načelnik:

  1. priprema prijedloge općih akata,
  2. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela,
  3. usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,
  4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom,
  5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i raspolaganju ostalom imovinom u skladu s ovim Zakonom, statutom jedinice i posebnim propisima,
  6. imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba iz članka
  7. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.