KOMUNALNI POSLOVI I PROSTORNO PLANIRANJE

Odsjek obavlja poslove u svezi sa uređenjem naselja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata i komunalne infrastrukture, koordinira prikupljanje podataka na terenu za utvrđivanje obveza plaćanja poreza i komunalne naknade, organizira i koordinira poslove otkivanja i zabrane bespravne gradnje, predlaže politiku gospodarenja, uređenja prostora i zaštite okolišta i ostale poslove vezane za prostorno uređenje i komunalne poslove.

Kontakt:

Vježebenik-komunalni redar

Ivan Jović

e-mail: komunalno@opcina-starigrad.hr


DOKUMENTI:

Odluke 2020.

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone za 2021. ovdje

Odluke 2019.

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka-o-vrijednosti-boda-komunalne-naknade


Odluka o komunalnom doprinosu


Odluka o komunalnom redu


Odluka o komunalnim djelatnostima

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Starigrad

 

EVIDENCIJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

 

NERAZVRSTANE CESTE

Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik broj 5/15 str 73)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik broj 24/15 str. 170)

 

GOSPODARENJE OTPADOM

Plan gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje 2017.-2022.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području OS

Odluka o izmjanama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području OS

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog optada na području OS

Sukladno odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Općine Starigrad je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad potrebno je popuniti priloženi obrazac i isti dostaviti na:

  • adresu: Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica
  • e-mail: komunalno@opcina-starigrad.hr
  • ili prijaviti putem telefona na broj 023/369-387

Obrazac – prijava nepropisno odbačenog otpada

 

KOMUNALNE USLUGE:

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga parkiranja na uređenim javnim površinama, usluge javne tržnice na malo i usluga ukopa pokojnika dostupni su na web stranici isporučitelja usluge Agyruntum d.o.o.: https://www.argyruntum.hr/

Opći uvjeti – tržnica na malo

Opći uvjeti – ukop pokojnika

Opći uvjeti – parkiranje

Službeni glasnik Zadarske županije br. 30/20

 

SKUPLJANJE I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA:

Raspored mobilnih reciklažnih dvorišta po naseljima

Raspored odvoza mješanog komunalnog otpada

Raspored odvoza otpadnog papira i polimera

Lokacije spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na javnim površinama

Cjenik javne usluge – Čistoća Zadar

Obavijesti

Obavijest – glomazni otpad

 

Skip to content