ZAMJENIK NAČELNIKA:

Općinski načelnik ima jednog zamjenika koji se bira na isti način i po istom postupku kao i načelnik na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na mandat od četiri godine.

Općinskog načelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju svoje dužnosti, zamjenjuje zamjenik, u skladu sa Statutom.

Općinski načelnik, u skladu sa Statutom, može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjeniku. Povjeravanjem poslova iz svojeg djelokruga zamjeniku, ne prestaje odgovornost općinskog načelnika.

Zamjenik općinskog načelnika odlučuje da li će dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno, o čemu je dužan  u skladu sa zakonom, dostaviti pisanu obavijest  nadležnom upravnom tijelu općine. Ukoliko zamjenik načelnika odluči da će svoju dužnost obavljati volonterski,  ima pravo na  naknadu za rad.

Dužnost zamjenika Općinskog načelnika obavlja volonterski Šime Marasović.

Skip to content