Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće Općine Starigrad ima 9 članova.

Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

Evidencija zastupljenosti – političke stranake i nezavisni vijećnici- mandatno razdoblje 2021 .- 2025.

Sukladno članku 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 3/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/1798/19, 144/20)  članovi predstavničkog tijela primaju naknadu za rad utvrđenu Odlukom o reguliranju naknade za predsjednika općinskog vijeća, dopredsjednika općinskog vijeća i vjećnike za sudjelovanje u radu na sjednicama Općinskog vijeća općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije” broj 19/21).

Odluka o utvrđivanju naknade članovima OV ovdje

Službeni glasnik broj 19/21

Obveze članova u svrhu sprečavanja sukoba interesa – ZSSI (NN br. 143/21)

Popis udjela članova predstavničkog tijela u vlasništvu poslovnog subjekta

 

Skip to content