Opći propis:

Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 25/13 i 85/15)

Posebni propisi:

Zakon o zaštiti osobnih podatka – pročišćeni tekst (Narodne novine 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

Zakon o tajnosti podataka – pročišćeni tekst (Narodne novine broj 79/07, 86/12)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine broj 108/96)

Opći porezni zakon (Narodne novine broj 115/16)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine broj 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141,13, 127/14, 62/17)

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09)

Podzakonski propisi:

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine broj 83/14)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine broj 124/15)

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (Narodne novine broj 12/14)

Ispravak Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih tropškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 15/14)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (Narodne novine broj 20/16)

Europska unija:

Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17.studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Direktiva o izmjeni Direktive 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 20013. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, 2013/37/EU

 

Skip to content