« Povratak

Koeficijenti za obračun plaće - JUO

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 120-01/13-01/01
Urbroj: 2198/09-1-13-1             
 
Starigrad Paklenica, 04. listopada 2013. godine

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 28/10) i članka  31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 4. sjednici održanoj dana 04. listopada 2013. godine, donosi

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad.

 

Članak 2.

 Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad iznose:

Rb.

Naziv radnog mjesta

Kategorija

Potkategorija

Razina

Klasifik. rang

Koeficijent

1.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

 I.

Glavni rukovoditelj

 -

 1.

 2,55

 

2.

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti

 II.

Viši stručni suradnik

 -

 6.

 2,21

 

3.

Viši referent za komunalne poslove i prostorno planiranje

 III.

 Viši referent

 -

 9.

 1,90

 4.

 Komunalni redar

 

 III.

 Referent

 -

 11.

 1,60

 

5.

Viši stručni suradnik za financije, gospodarstvo, plan i proračun

 II.

 Viši stručni suradnik

-

 6.

 2,21

 6.

 Računovodstveni referent

 III.

 Referent

 -

 11.

 1,60

 

7.

Voditelj odsjeka za opće i administrativne poslove

 I.

 Rukovoditelj

 3.

 10.

 1,89

8.

Referent za administrativne poslove

 III.

 Referent

 -

 11.

 1,60

 9.

 

 Spremačica

 IV.

 Namještenici II. potkategorije

 2

 13.

 1,00

 

Članak 3.

 

 Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad, donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika Općine Starigrad.

Općinski načelnik će u roku iz stavka I. ovog članka donijeti rješenje o plaći pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad.

 

 

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti „Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Starigrad“ („Službeni glasnik Zadarske županije br. 16/10 i 22/10).

Članak 6.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore