« Povratak

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JUO

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
     Općinski načelnik
 
Klasa: 030-01/13-01/04
Urbroj: 2198/09-2-13-1             
Starigrad Paklenica, 04. listopada 2013. godine

Na temelju članka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08), članka  46. Statuta općine Starigrad (“Službeni glasnik zadarske županije”, broj 04/13, 07/13 i 11/13), članka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 74/10) i članka 6. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela općine Starigrad (“Službeni glasnik zadarske županije” broj 6/06), Općinski načelnik Općine Starigrad dana 04. listopada 2013. donosi

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad
 

I.                   UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

-     unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela,
-     nazivi radnih mjesta,
-     opis poslova pojedinih radnih mjesta,
-     stručni i drugi uvjeti  potrebni za njihovo obavljanje  
-     potreban broj izvršitelja i
-     druga pitanja od značenja za rad i radne odnose u Jedinstvenom upravnom odjelu  općine Starigrad (u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel)

 

II.                   UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja stručne, opće, administrativno tehničke i druge poslove za potrebe općinskog vijeća, načelnika i njegovih radnih tijela.

Osim poslova iz stavka 1. ovog članka Jedinstveni upravni odjel obavlja i poslove  iz upravnih područja:

-     društvenih djelatnosti
-     gospodarstva
-     financija
-     komunalno stambenih djelatnosti
-     zaštite okoliša te gospodarenja otpadom
-     prometa i veza
-     imovinsko pravnih odnosa
-     upravljanje  nekretninama na području općine
-     kao i druge poslove koji su zakonom, drugim propisima i općim aktima stavljeni u nadležnosti općine kao jedinici lokalne samouprave

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel poslove iz samoupravnog djelokruga obavlja na način utvrđen  zakonom, drugim propisima, Statutom te općim  aktima općine Starigrad.

Jedinstveni upravni odjel odgovoran je općinskom načelniku za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga.

Općinski načelnik usklađuje i nadzire  obavljanje poslova Jedinstvenog upravnog odjela.

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Jedinstveni upravni odjel samostalan je u granicama utvrđenim zakonom i općim aktima općine.

Članak 4.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovoran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvješćivati načelnika općine o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti Odjela.

Članak 5.

U Jedinstvenom upravnom odjelu općine Starigrad ustrojavaju se sljedeći odsjeci:

1. Odsjek  za društvene djelatnosti
2. Odsjek  za komunalne poslove i prostorno planiranje
3. Odsjek za financije, gospodarstvo plan i proračun
4. Odsjek za opće  i administrativne poslove

Članak 6.

 Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u proračunu općine Starigrad.

 

III.                NAZIVI RADNIH MJESTA, OPIS POSLOVA, STRUČNI I DRUGI UVJETI

Članak 7.

U jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuju se sljedeća radna mjesta s opisom poslova, stručnim i drugim uvjetima te brojem izvršitelja kako slijedi:

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Redni broj: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: I

Potkategorija:  Glavni rukovoditelj

Razina: -

Klasifikacijski rang: 1.

Naziv:  PROČELNIK JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Stručno znanje :

-     magistar struke ili stručni specijalist pravne ili ekonomske struke *
-     najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-     organizacijske sposobnosti
-     komunikacijske vještine
-     položen državni stručni ispit
-     poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima,

Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela,

Obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća,

Brine o zakonitom radu općinskog vijeća,

Provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu,

Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju  i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,

Prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,

Upravlja postupkom javne nabave,

Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti,

Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tjelima državne uprave, tjelima lokalne  i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama,

 
  • Temeljem članka 24. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, ako se na  javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stručnog obrazovanja, na radno mjesto pročelnika jedinstvenog upravnog odjela iznimno može biti imenovan sveučilišni prvostupnik struke odnosno stručni prvostupnik struke koji ima najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i koji ispunjava ostale uvjete za imenovanje.

 

Odsjek za društvene djelatnosti

Redni broj: 2

Osnovni podatci o radnom mjestu:

Kategorija : II

Potkategorija:  Viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Naziv:  STRUČNI SURADNIK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Stručno znanje :

-     magistar struke ili stručni specijalist
-     najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-     organizacijske sposobnosti
-     komunikacijske vještine
-     položen državni stručni ispit
-     poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Obavlja stručne poslove iz područja prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture i brige o djeci;

Obavlja stručne poslove u djelatnosti rada, zdravstva i socijalne skrbi, zaposlenosti na području općine, stanja na tržištu rada kao i odnosa sa sindikatima; 

Izrađuje prijedloge općih akata i pojedinačnih akata;

Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti;

Prati propise od značaja za poslove radnog mjesta; 

Prati i analizira stanje u djelatnostima iz područja svog rada;

Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tjelima  i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika.

 

Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje

Redni broj: 3

Osnovni podatci o radnom mjestu:

Kategorija : III

Potkategorija:  Viši referent

Klasifikacijski rang: 9.

Razina : -

Naziv:  VIŠI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE I PROSTORNO PLANIRANJE

Stručno znanje :

-     sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik arhitektonske, građevinske ili pravne struke
-     najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-     organizacijske sposobnosti
-     komunikacijske vještine
-     položen državni stručni ispit
-     poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Obavlja i poslove u svezi s uređenjem naselja, izgradnje i održavanje komunalnih objekata i komunalne infrastrukture;

Koordinira prikupljanje podataka na terenu za utvrđivanje obveza plaćanja poreza i komunalne naknade;

Organizira i koordinira poslove otkrivanja i zabrane bespravne gradnje;

Utvrđivanje uvjeta za suglasnost koju daje Općina vezano za korištenje javne površine i pomorskog dobra;

Predlaže politiku gospodarenja, uređenja prostora u vlasništvu Općine Starigrad i politiku zaštite okoliša;

Utvrđuje nivo uređenja nerazvrstanih cesta;

Podnosi prekršajne prijave Sudcu za prekršaje, koordinira rad komunalnog redara i podnosi izvješće;

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika.

 

Redni broj: 4

Osnovni podatci o radnom mjestu:

Kategorija : III

Potkategorija:  Referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Naziv:   KOMUNALNI REDAR

Stručno znanje :

-     srednja stručna sprema 
-     najmanje  jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-     položen državni stručni ispit
-     vozačka dozvola B kategorije

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog gospodarstva;

Nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti;

Naplaćuje mandatne globe i predlaže pokretanje prekršajnog postupka;

Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja komunalnog reda;

Prikuplja podatke na terenu o uzurpaciji i bespravnoj gradnji, vodi o tome evidenciju i o nađenom izvještava nadležne inspekcije;

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika.

 

Odsjek za financije, gospodarstvo, plan i proračun

Redni broj: 5

Osnovni podatci o radnom mjestu:

Kategorija : II

Potkategorija:  Viši stručni suradnik

Razina: -

Klasifikacijski rang: 6.

Naziv:   VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO, PLAN I  PRORAČUN

Stručno znanje :

-     magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
-     najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-     organizacijske sposobnosti
-     komunikacijske vještine
-     položen državni stručni ispit
-     poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Organizira i objedinjuje cjelokupno financijsko i materijalno poslovanje općinske uprave;

Koordinira sve financijsko-računovodstvene poslove; 

Brine se za blagovremenu  i pravilnu primjenu zakonskih propisa iz djelokruga rada odsjeka;

Izrađuje prijedlog proračuna i po potrebi tijekom poslovne godine prijedlog izmjene i dopuna proračuna;

Izrađuje financijska i statistička izvješća za općinsko vijeće te nadležna državna tijela;

Priprema i obrađuje  godišnji popis imovine;

Prati izvršenje proračuna tijekom godine i o istom izvješćuje Općinskog načelnika

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika.

 

Redni broj: 6

Osnovni podatci o radnom mjestu:

Kategorija : III

Potkategorija:  Referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Naziv:             RAČUNOVODSTVENI REFERENT

Stručno znanje :

-     srednja stručna sprema
-     najmanje  jednu godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-     položen državni stručni ispit
-     poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Vodi evidenciju knjige ulaznih i izlaznih računa, obavlja poslove vezane za vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa

Obavlja računovodstvene poslove kontiranja i likvidature

Sudjeluje u vođenju popisa imovine

Obračunava plaće i naknade za zaposlenike

Obavlja blagajničke poslove,

Redovito prikuplja podatke potrebne za razrez općinskih poreza i naknada i kontinuirano provodi aktivnosti na ažuriranju podataka

Vodi analitičku evidenciju općinskih poreza i naknada (baza podataka)

Obavlja razrez i naplatu općinskih poreza i drugih prihoda.

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika.

 

Odsjek za opće i administrativne poslove

Redni broj: 7

Osnovni podatci o radnom mjestu:

Kategorija : I

Potkategorija:  Rukovoditelj

Razina:  3.

Klasifikacijski rang: 10.

Naziv:             VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Stručno znanje :

-     srednja stručna sprema
-     najmanje  četiri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
-     organizacijske sposobnosti
-     komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje odsjekom
-     položen državni stručni ispit
-     poznavanje rada na računalu

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Rukovodi odsjekom  i organizira njegov rad:

Obavlja poslove pisarnice, a osobito primanja i pregleda pismena i drugih dokumenata, njihovog razvrstavanja i raspoređivanja, upisivanja u odgovarajuće evidencije (očevidnike), dostave u rad, otpremanja, razvođenja te njihova čuvanja u pismohrani,

Obavlja poslove pismohrane, a osobito poslove čuvanja i izlučivanja pismena te drugih dokumenata

Obavlja sve poslove u svezi s radom načelnika, a s tim u vezi naročito brine o dnevnom, mjesečnom i višemjesečnom rasporedu radnih obveza i zadataka načelnika

Vodi osobne očevidnike službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela,

U suradnji s pročelnikom priprema materijale za sjednice Općinskog vijeća

Obavlja poslove vezane za objavljivanje akata

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika.

 

Redni broj: 8

Osnovni podatci o radnom mjestu:

Kategorija : III

Potkategorija:  Referent

Razina: -

Klasifikacijski rang: 11.

Naziv:  REFERENT ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Stručno znanje :

-     srednja stručna sprema 
-     najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

 

Vodi urudžbeni zapisnik  i knjigu protokola, prima poštu, otvara, signira prispjelu poštu;

Vodi evidenciju o prisutnosti na poslu ;

Obavlja poslove oko izrade materijala i dokumentacije za sjednice Općinskog vijeća , vrši tehničku pripremu i otpremu materijala za sjednice;

Izrađuje nacrte odluka i zaključaka u skladu s naputkom pročelnika;

Izrađuje zapisnik sa sjednice kao i izvadak iz zapisnika;

Obavlja poslove prijepisa, umnožavanja i slaganja materijala;

Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnika.

 

Redni broj: 9

Osnovni podatci o radnom mjestu:

Kategorija : IV

Potkategorija:  Namještenici II potkategorije

Razina: 2.

Klasifikacijski rang: 13.

Naziv:  SPREMAČICA

Stručno znanje :

-     niža  stručna sprema ili osnovna škola  

Broj izvršitelja:   1

OPIS POSLOVA

Čisti i  uređuje prostorije u zgradi Općinske uprave i druge prostore u vlasništvu Općine po nalogu pročelnika;

Obavlja i druge slične poslove po nalogu pročelnika.

 

IV.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Službenici i namještenici zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu rasporedit će se na radna mjesta utvrđena ovim  Pravilnikom, a ovisno o svojoj stručnoj spremi i poslovima koje su do sada obavljali.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, stavlja se van snage  Pravilnik o unutrašnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 22/10) .

 

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić, dipl. oec.

 

 

^ Gore