« Povratak

Odluka o Jedinstvenom upravnom odjelu (JUO)

Općinsko vijeće

Klasa: 030-01/06-1/

Urbroj: 2198/09-1/1-06-1

Starigrad Paklenica,  28. ožujka 2006. godine

 

Na temelju stavka 2. članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01 i 129/05) te članka  61. Statuta Općine Starigrad ("Službeni list Zadarske županije" br.3/06) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj 28. ožujka godine, d o n o s i

 

O D L U K U

o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela

općine Starigrad

 

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Jedinstveni upravni odjel općine Starigrad, te se određuje njegovo ustrojstvo.

 

II DJELOKRUG JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 

Članak 2. 

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naročito: 

- poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i športa, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i  udruga građana.

- poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada Programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, priprema zemljišta za izgradnju.

- poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostorno-planskih dokumenata, prostornog plana uređenja općine , predlaganje Programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,

-poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, priprema natječaja  i ugovora za prodaju nekretnina,

- poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine, izrade i izvršenja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu.

- poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, poslovi prijemne kancelarije, arhiviranja i otpreme pošte , poslovi nabave robe i usluga,

- poslovi unapređenja  mjesne samouprave i rada mjesnih odbora.

 

III    NAČIN RADA I UPRAVLJANJA 

Članak 3. 

Unutarnju ustroj, način rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Starigrad. 

Članak 4. 

Radom Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad rukovodi pročelnik odjela. Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela izabire i imenuje Općinsko poglavarstvo Općine Starigrad na osnovi provedenog javnog natječaja.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela  mora ispunjavati sljedeće uvjete:

            - VII/1 stupanj stručne spreme pravnog ili ekonomskog smjera

            - položen stručni ispit,

            - 5 godina radnog staža 

Članak 5. 

Jedinstveni upravni odjel  u okviru svojeg djelokruga i ovlasti:

- neposredno izvršava i osigurava provedbu zakona, odluka, općih i pojedinačnih

  akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva,

- neposredno izvršava poslove državne uprave prenijete u djelokrug Općine,

- prati stanje  u područjima iz svog djelokruga i o tome izvještava Općinsko

  poglavarstvo,

- pruža stručnu pomoć građanima u okviru prava i ovlasti Općine,

- podnosi izvješće  Općinskom poglavarstvu o svom radu,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom. 

Članak 6. 

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad odgovoran je Općinskom poglavarstvu, za zakonito i pravovremeno obavljanje  tih poslova. Općinsko poglavarstvo usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu.

 

IV  SREDSTVA ZA RAD

Članak 7. 

Sredstva za rad Jedinstvenog  upravnog odjela osiguravaju se u proračunu  općine Starigrad.

 

V PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju  važiti  odredbe Odluke o ustrojstvu Upravnog odjela i Tajništva Općine Starigrad od  29. ožujka 1996. godine. 

Članak 9. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom  glasniku Zadarske županije" 

 

Predsjednik: 

Marijan Marasović  dipl. ing.

 

 

^ Gore