PROJEKT UKUPNOG

RAZVOJA

TEMELJNI DIO

I

POJEDINAČNI PROJEKTI GOSPODARSKOG

RAZVOJA

za općinu

STARIGRAD

 

Projekt izradio: E K O F A R M

Vl. Josip Nekić, dipl. ing.

JASENICE

S A D R Ž A J :

NASLOVNICA

SADRŽAJ

PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA – TEMELJNI DIO

1. UVOD

     1.1. TEMELJNE ZNAČAJKE

     1.2. NAČIN RADA

     1.3. RAZLIKE STANJA U POJEDINIM JLS-e PODVELEBITSKOG KANALA

          1.3.1. Gospodarstvo

          1.3.2. Ostala područja djelatnosti

2. PREGLED AKTIVNOSTI PROVEDENIH UVOĐENJEM PUR-a

3. ANALIZA STANJA PO POJEDINIM PODRUČJIMA

     3.1. PROSTOR (ZEMLJOPISNI POLOŽAJ I PRIRODNI RESURSI)

          3.1.1. Geološka, hidrološka i pedološka obilježja

          3.1.2. Klima

          3.1.3. Flora i fauna

          3.1.4. Krajolik i uređenje prostora u naseljima i izvan njih

          3.1.5. Identitet i prepoznatljivost prostora

          3.1.6. Sigurnost prostora (miniranost)

     3.2. STANOVNIŠTVO (DEMOGRAFSKA SLIKA)

         3.2.1. Broj stanovnika i gustoća naseljenosti

          3.2.2. Demografska kretanja

          3.2.3. Etnička raspodjela stanovništva

          3.2.4. Tjedne i dnevne migracije stanovništva

          3.2.5. Dobna struktura stanovništva

          3.2.6. Spolna struktura i odnos zaposlenog i uzdržavanog djela stanovništva

          3.2.7. Obrazovna struktura stanovništva

     3.3. PRIRODNO I KULTURNO NASLJEĐE

          3.3.1. Spomenici kulture

          3.3.2. Prirodne znamenitosti

          3.3.3. Povijest područja

          3.3.4. Identitet Općine i razvojna društvena klima

          3.3.5. Osjetljivost nasljeđa i dozvoljenost gradnje gospodarskih proizvodnih pogona

     3.4. GOSPODARSTVO I GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

          3.4.1. Proizvodne djelatnosti

          3.4.2. Uslužne djelatnosti

          3.4.3. Gospodarska infrastruktura

          3.4.4. Postojeća trgovačka društva

          3.4.5. Udruge proizvođača i pružatelja usluga

          3.4.6. Zadruge

          3.4.7. Razvojna središta

          3.4.8. Savjetnici poduzetništva

          3.4.9. Gospodarske ili poduzetničke zone

          3.4.10. Obrtnici

          3.4.11. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

          3.4.12. Tvrtke koje na bilo koji način doprinose razvoju Općine, a imaju sjedište drugdje

          3.4.13. Alternativni izvori energije

     3.5. STANOVANJE , JAVNE ZGRADE I POVRŠINE

          3.5.1. Izgrađenost

     3.6. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

          3.6.1. Vodoopskrbni sustav

          3.6.2. Odvodnja otpadnih voda

          3.6.3. Telekomunikacijski sustav

          3.6.4. Elektroopskrba

          3.6.5. Ceste i prometna povezanost sa središtima

          3.6.6. Pomorski promet

          3.6.7. Željeznički promet

          3.6.8. Poljski i šumski putovi

          3.6.9. Autobusne postaje

          3.6.10. Povlaštene kategorije putnika

     3.7. DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA

          3.7.1. Školstvo

          3.7.2. Zdravstvo

          3.7.3. Socijalna skrb

          3.7.4. Kulturne i športske djelatnosti

     3.8. ZAŠTITA OKOLIŠA

          3.8.1. Ugroženi dijelovi okoliša

     3.9. KATASTAR I ZEMLJIŠNE KNJIGE

          3.9.1. Stanje katastra i zemljišnih knjiga

     3.10. PROSTORNO URBANISTIČKI SPISI

          3.10.1. Ocjena postojećih prostornih planova

          3.10.2. Postupak izrade i donošenja

          3.10.3. Moguća tehnička dokumentacija budućih projekata

     3.11. INSTITUCIJE RAZVOJNOG UPRAVLJANJA

          3.11.1. Poslovi i ovlasti općina

          3.11.2. Komunikacija sa ministarstvima i javnim poduzećima koja obavljaju poslove na ovom području

          3.11.3. Djelovanje regionalnih udruga i međunarodnih agencija sa naglaskom na njihovu razvojnom utjecaju

          3.11.4. Analiza ulagačkih pothvata u tijeku

     3.12. PRORAČUN OPĆINE STARIGRAD

4. STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE STARIGRAD

     4.1. SWOT ANALIZA

     4.2. STRATEŠKI PLAN RAZVOJA

          4.2.1. Vizija razvoja općine Starigrad

          4.2.2. Ciljevi i pravci ukupnoga, a posebno gospodarskog razvoja općine Starigrad

          4.2.3. Koraci do ostvarenja zacrtanih ciljeva razvoja općine Starigrad

          4.2.4. Definiranje pojedinačnih projekata razvoja za općinu Starigrad

PUR-POJEDINAČNI RAZVOJNI PROJEKTI ZA OPĆINU STARIGRAD

     UZGOJ BAJAMA (BADEMA)

     UZGOJ SMOKAVA

     UZGOJ VIŠNJE-MARASKE

     UZGOJ MASLINA

     KOZARSKA FARMA

     OVČARSKA FARMA

     ULAGANJE U IZGRADNJU POSLOVNE HALE I NABAVKU STROJEVA I OPREME ZA OBRADU METALA

     OSNOVE POSLOVNOG PLANA PROIZVODNE LINIJE ZA PUNJENJE MEDA

     SUŠARA ZA AROMATSKO BILJE, LJEKOVITO BILJE I VOĆE

     TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI PROJEKT POKRETNOG PČELARSTVA

     UZGOJ DAGANJA

     UZGOJ KAMENICA

     SUŠARA MESA-PRŠUTANA

     AVANTURISTIČKI (PUSTOLOVNI) TURIZAM

     SEOSKI TURIZAM

     HOTEL kapaciteta 60 ležaja

Skip to content