« Povratak

UVOD

 

1. UVOD

     1.1. TEMELJNE ZNAČAJKE

     1.2. NAČIN RADA

     1.3. RAZLIKE STANJA U POJEDINIM JLS-e PODVELEBITSKOG KANALA

          1.3.1. Gospodarstvo

          1.3.2. Ostala područja djelatnosti

 

1. UVOD

 

Općine Jasenice, Novigrad, Posedarje i Starigrad županijskom podjelom pripadaju prostorno-razvojnoj cjelini Podvelebitskog kanala. Ovdje još pripada i općina Ražanac koja nije predmet ovog razmatranja. Ovim razmatranjem još je obuhvaćen i grad Obrovac kao susjedna JLS-e koja županijskom podjelom pripada prostorno-razvojnoj cjelini Bukovica. Ovo područje ima komparativne prednosti zemljopisnog položaja, prirodnih resursa i komunikacija koje će biti od koristi u predstojećim mogućnostima integriranog europskog i svjetskog gospodarstva. Da bi se iskoristili ovi potencijali potrebno je krenuti sa ubrzanim održivim gospodarskim razvojem kako bi se što više približili dostignućima europskog i svjetskog razvoja. Ovaj razvoj će biti planski vođen počevši od Općina i Grada kao JLS-e, preko Zadarske županije kao regionalne organizacijske jedinice, te će biti objedinjen i koordiniran na razini  Republike Hrvatske. Ovaj razvojni program je konkretizacija ROP-a Zadarske županije za područje grada Obrovca i ovih Općina. Da bi se iskoristili svi potencijali te da bi se odgovorilo na ključne izazove, kao što su nezaposlenost i ratno nasljeđe, od presudne je važnosti da su budući strateški razvoj i investicije dobro usmjereni. U ovim dijelovima iznesen je pregled i analiza teritorija, okoliša, infrastrukture, ljudskih potencijala, gospodarstva, te socijalnih i administrativnih potencijala općina Jasenice, Novigrad, Posedarje i Starigrad, te grada Obrovca. Prepoznata su i predstavljena ključna pitanja s kojima se susreće svako područje. Ovo izvješće je temeljni dio iz kojega će proizići PUR, te je čvrsta osnova za daljnji rad pri definiranju  pojedinačnih razvojnih projekata, te smjernica za teme pri obradi različitih područja djelatnosti.

Opći cilj ovog programa je smanjenje razlika u razini razvoja ovog područja i ostalih razvijenijih dijelova Zadarske županije, Zadarske županije i Hrvatskog prosjeka, te zemalja članica EU, s ciljem poboljšanja gospodarskog stanja i kakvoće života stanovništva. Uklanjanje ili ublažavanje postojećih razlika u gospodarskom i društvenom razvoju, koje imaju svoje korijene u prošlosti i koje su se umnožile zbog Domovinskog rata, ostaje dugoročna uloga regionalne politike Hrvatske. Njena primjena nastavit će se u razdobljima planiranja i nakon 2010. godine. 

Plan ima dvije primarne svrhe:

1.Procjena razvojnih potreba općina Jasenice, Novigrad, Posedarje i Starigrad, te grada   Obrovca.

2.Planiranje iskorištavanja sredstava EU i javnih/privatnih investicija. 

^ Gore 

 

1.1. TEMELJNE ZNAČAJKE

 

Razvojni projekt je iznimno značajan za pojedinu JLS-e jer mu je krajnji cilj formiranje visokoprofitnih proizvoda i uslužnih modela na pojedinim područjima. On to omogućuje osmišljavanjem djelatnosti, koje se upravo na ovom prostoru mogu odvijati najuspješnije, osiguravajući subjektima uključenim u te djelatnosti uspješnu tržišnu utakmicu. Razvoj će u ovom projektu biti održiv, cjelovit i odnositi se na više područja života i rada u ovim Općinama. Nastajanje razvojnog projekta rezultat je inicijative načelnika općine Jasenica, Novigrad, Posedarje i Starigrad koji su potpisali sporazum o zajedničkoj izradi PUR-a, te su napravili Projektni zadatak i proveli Natječaj, te izabrali izvoditelja projekta tvrtku «Ekofarm» s kojom su sklopili ugovor o izradi projekta. Prethodno su Općinska vijeća svih općina donijela zaključak o izradi PUR-a. Nakon toga dobivene su osnovne smjernice za izradu projekta od čelništva Županijskog ureda za obnovu i razvitak i Uprave za regionalni razvoj koja je pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka. Uprava za regionalni razvoj djeluje u smjeru konkretnih potpora za izradu i provedbu razvojnih projekata. Ovdje je još uključeno i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva u čijoj je nadležnosti održivi razvitak ruralnog prostora. Grad Obrovac kao susjedno područje sa određenim razvojnim sličnostima i ograničenjima naknadno se je uključio u zajedničku izradu PUR-a sa navedenim općinama Podvelebitskog kanala.

Osnovni ciljevi upravljanja razvojem su:

-         trajno održivi razvoj

-         društveno zadovoljavajuća naseljenost

-         ujednačeni uvjeti gospodarskih ulaganja u svim dijelovima države

-         ujednačena opskrbljenost pučanstva i gospodarstva u svim dijelovima države

-         dovoljna raznovrsnost strukture gospodarstava i domaćinstava

-         potpuna dostupnost svim prednostima i mogućnostima svih državnih područja

Glavni cilj uvođenja PUR-a je oblikovanje razvojne vizije. Glavni tvarni rezultat ovog dijela posla je Razvojni nacrt iz kojega proizlaze prijedlozi projekata i djelatnosti koje će biti temelj daljnjeg rada.

^ Gore 

 

1.2. NAČIN RADA

 

Izrađivač projekta je formirao Razvojni tim koji je obradio prikupljene podatke te utvrdio postojeće stanje zajedno s predstavnicima lokalnih zajednica i odredio mogućnosti daljnjeg razvoja. Ovi razvojni spisi izrađeni su na ujednačen način po usklađenoj metodologiji Uprave za regionalni razvoj, te sadržavaju određene obvezne teme i poglavlja. Za svaku Općinu posebno, izvršena je analiza stanja i osmišljen skup razvojnih mjera i djelatnosti međusobno usklađenih između obrađivanih i susjednih Općina, objedinjenih na razini Županije koje će postati ostvariva razvojna politika na razini cijele države. Kao što se za uređenje prostora i gospodarenje prostorom izrađuje Prostorni plan tako se za upravljanje razvojem izrađuje i usvaja Projekt ukupnog razvoja. Isto tijelo koje usvaja prostorni plan usvaja i PUR. Svakako bi najprije trebalo usvojiti PUR, a tek onda Prostorni plan. Osim zajedničkih tema za sve četiri Općine, analizom su utvrđene pojedine specifičnosti i razlike u razvoju i opterećenosti pojedinih područja, te različiti resursi i područni kapital koji će svakako definirati i razlike u odabiru pojedinih razvojnih projekata. U analizi stanja  sadržani su svi relevantni podatci koji će daljnje odrediti programe razvoja za svaku Općinu posebno. Svi ovi podatci prikupljeni su od Općinskih uprava, Zavoda za statistiku, Županijskih službi, Ministarstava i drugih institucija mjerodavnih za pojedina područja.

 ^ Gore

 

1.3. RAZLIKE STANJA U POJEDINIM JLS-e PODVELEBITSKOG

       KANALA

 

1.3.1. Gospodarstvo

 

U općini Starigrad najrazvijeniji je turizam i uslužne djelatnosti, u općini Posedarje poljodjelska i prerađivačka proizvodnja, u općini Novigrad ribarstvo i vađenje pločastog kamena, dok je u općini Jasenice najzastupljenija stočarska i prerađivačka proizvodnja, a ima i najbolju gospodarsku infrastrukturu naslijeđenu od propalih pogona. Općina Starigrad i Jasenice imaju raznovrsniji i ljepši krajolik, dok općine Posedarje i Novigrad imaju bolje pogodnosti i više kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju.

Prema proračunima najveće prihode poslovanja ostvaruje općina Posedarje, pa općina Starigrad i Novigrad, a najslabije općina Jasenice.

 

1.3.2. Ostala područja djelatnosti

 

U općini Novigrad i Posedarje slabije je riješena vodovodizacija. U općinama Jasenice i Starigrad manja je zastupljenost društvenih i kulturnih događanja. Samo općina Posedarje ima vrtić, ostale općine nemaju. Općina Jasenice nema zgradu općine i poštu, dok ostale općine imaju. Općina Jasenice i općina Posedarje imaju bolji geoprometni položaj od ostale dvije općine. Niti jedna općina nema kvalitetno riješenu odvodnju otpadnih voda i zbrinjavanje otpada. Općina Jasenice je u ratu najviše stradala, pa je startala sa nižeg razvojnog polazišta, ujedno je i najzagađenija minama, te ima najgore nasljeđe devastiranog prostora.

 

* Grad Obrovac u okviru Zadarske Županije pripada Prostorno-razvojnoj cjelini Bukovice pa ovdje nije uspoređivan sa općinama Prostorno-razvojne cjeline Podvelebitskog kanala, ali pri određivanju strategije razvoja i odabiru pojedinačnih projekata gospodarskog razvoja vodit će se računa o sličnostima i razlikama kako ne bi došlo do određenih preklapanja u razvoju.

 

 

 

^ Gore