Završen projekt sanacije odlagališta otpada ”Samograd”, Općina Starigrad

Projekt sanacije odlagališta otpada „Samograd“ uspješno je završen. Radovi na sanaciji odlagališta započeli su krajem studenog 2020. godine te su završeni 5. svibnja 2021. Nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda dana 12. srpnja 2021. ishođena je Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/21-01/000133, URBROJ: 2198/1-07/13-21-0005. Projekt je realiziran u planiranim rokovima, kroz provedbu Ugovora o izvođenju radova (Izvođač: G.T. Trade d.o.o., Split); Ugovora za pružanje usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova (Izvršitelj: KONUS d.o.o., Zadar); Ugovora za pružanje usluga projektantskog nadzora (Izvršitelj: PanGeo Projekt d.o.o., Zagreb) i Ugovora za pružanje usluga tehničke pomoći za upravljanja projektom te promidžbe i vidljivosti projekta (Izvršitelj: MAXICON d.o.o., Zagreb).

Projekt sanacije odlagališta otpada ”Samograd” proveden je sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.13.0008). Ukupna vrijednost projekta je 7.112.465,00 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 5.372.264,20 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 4.566.424,57 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10%  prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine Starigrad.

Sanacija je provedena u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19 – Ispravak), a obuhvatila je preoblikovanje otpada prema projektom definiranoj geometriji, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim slojem, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju sustava pasivnog otplinjavanja, izgradnju interne servisne makadamske prometnice, izgradnju ograde oko prostora saniranog odlagališta i ulaznih vrata te krajobrazno uređenje. Po završetku sanacije slijedi operativna faza projekta, koja uključuje praćenje stanja okoliša te održavanje saniranog odlagališta kroz period od narednih 30 godina.

Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: zatvoreno i sanirano odlagalište otpada odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini, kao i regeneracija zemljišta (sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostala je sanirana površina od 0,54 ha).

 

Sve informacije vezane uz projekt dostupne na internetskim stranicama Općine Starigrad www.opcina-starigrad.hr

U Starigradu, 15.09.2021.

 

Načelnik:

KRSTE RAMIĆ, dipl.oec.

 

____________________________________________________________________________________

Radovi na sanaciji odlagališta otpada ”Samograd”, Općina Starigrad

Projekt sanacije odlagališta otpada „Samograd“ uspješno napreduje. Radovi na sanaciji odlagališta započeli su krajem studenog 2020. godine te napreduju planiranom dinamikom. Izvođač radova je tvrtka G.T. trade d.o.o. iz Splita. Uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova obavlja tvrtka Konus d.o.o. iz Zadra. Izvršitelj usluge projektantskog nadzora je tvrtka PanGeo Projekt d.o.o. iz Zagreba. Uslugu upravljanja projektom, tehničke pomoći tijekom provedbe projekta te promidžbe i vidljivosti izvršava tvrtka Maxicon d.o.o. iz Zagreba.

Projekt sanacije odlagališta otpada ”Samograd” provodi se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (referentni broj Ugovora KK.06.3.1.13.0008). Ukupna vrijednost projekta je 7.112.465,00 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 5.372.264,20 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 4.566.424,57 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. U financiranju projekta u udjelu od 10% prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine Starigrad.

Sanacija će se provesti u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18 i 56/19 – Ispravak), a obuhvaća preoblikovanje otpada prema projektnom definiranoj geometriji, prekrivanje preoblikovanog otpada završnim prekrivnim slojem, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnju sustava pasivnog otplinjavanja, izgradnju interne servisne makadamske prometnice, izgradnju ograde oko prostora saniranog odlagališta i ulaznih vrata te krajobrazno uređenje.

Predviđeno trajanje radova iznosi sedam mjeseci, dok cjelokupna provedba projekta traje do ishođenja uporabne dozvole. Potom slijedi operativna faza projekta, koja uključuje praćenje stanja okoliša te održavanje saniranog odlagališta kroz period od narednih 30 godina. Provedbom projekta sanacije odlagališta spriječit će se daljnji negativni utjecaji, postići će se zaštita podzemnih i površinskih voda, smanjenje emisija stakleničkih plinova te zaštita i očuvanje prirodnog okoliša.

Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na internetskim stranicama Općine Starigrad
www.opcina-starigrad.hr.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj: 023 369 387.

U Starigradu, 18. veljače 2021.

Krste Ramić, dipl.oec.
Općinski načelnik

 

___________________________________________________________________________________

Općina Starigrad je 15. srpnja 2020. sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacija odlagališta otpada „Samograd“, Općina Starigrad čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda u razdoblju 2014. do 2020. Ugovor za sanaciju odlagališta otpada „Samograd“, referentnog broja KK.06.3.1.13.0008, potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Predviđeno trajanje projekta je 16 (šesnaest) mjeseci od donošenja Odluke o financiranju, sa završetkom u listopadu 2021.

Ukupna vrijednost projekta je 7.112.465,00 kn od čega prihvatljivi troškovi iznose 5.372.264,20 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 4.566.424,57 kn, što predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine, uz financijsku pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Ugovori koji su obuhvaćeni Projektom su:

  • Ugovor za izvođenje radova sanacije odlagališta
  • Ugovor za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu
  • Ugovor za uslugu projektantskog nadzora
  • Ugovor za usluge tehničke pomoći za upravljanje projekta te promidžbu i vidljivost projekta

Sanacija odlagališta provest će se na katastarskoj čestici k.č.br. 409/331, k.o. Starigrad, u vlasništvu Općine. Planirano je da će radovi na sanaciji odlagališta trajati 7 (sedam) mjeseci.

Provođenjem projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada „Samograd“ sanirat će se neusklađeno odlagalište sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata. Sanacijom će se osim unaprjeđenja okoliša na širem području lokacije zahvata osigurati i brojne društveno-ekonomske koristi te postići zaštita tla, podzemnih voda, zdravlja ljudi, smanjenje zagađenja zraka i utjecaja na klimatske promjene.

Kroz aktivnosti promidžbe i vidljivosti lokalno stanovništvo bit će obaviješteno o ciljevima projekta, provedenim aktivnostima i napretku projekta. Sve informacije vezane uz projekt bit će dostupne na internetskim stranicama Općine Starigrad www.opcina-starigrad.hr. Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj: 023 369 387.

U Starigradu, 19. listopada 2020.

Krste Ramić, dipl.oec.
Općinski načelnik

 

Skip to content