Ustav Republike Hrvatske u Glavi VI. (članci 133. – 138.) utvrdio je pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  uređuju se jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

 

SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Jedinice lokalne samouprave u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području, te
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj i Statutom Općine Starigrad određen je naziv općine: Općina Starigrad, a njeno sjedište je Starigrad.

Općina Starigrad obuhvaća područja katastarskih općina:

 • KO Tribanj,
 • KO Starigrad, te
 • KO Seline.
Skip to content