SANACIJA I ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD

Općina Starigrad pokrenula je projekt „Sanacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Starigrad“. Projekt predviđa asfaltiranje 15 km ulica. Realizacijom ovog projekta, značajno će se podići nivo komunalnog standarda za područja, odnosno kvaliteta prometnica koje su obuhvaćene projektom. Projekt će pridonijeti poboljšanju ukupne komunalne opremljenosti Općine Starigrad. Povećat će se razina prometne sigurnosti i pristupačnosti objektima koji su direktno ili indirektno povezani s cestom. Realizacijom projekta sanacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Starigrad značajno se podiže nivo i kvaliteta prometne infrastrukture, a time i ukupni komunalni standard. Također, bitno se utječe i na samu sigurnost prometovanja kao i na samu pristupačnost. Budući da je turizam glavna gospodarska grana u Općini Starigrad, bitno se utječe i na turističku ponudu. Sve navedeno utječe na podizanje kvalitete života stanovnika Općine Starigrad.

   

U prvoj fazi tokom 2019. godine nakon provedenog postupka javne nabave realizirano je 5,24 km nerazvrstanih cesta redoslijedom utvrđenim u dogovoru s Mjesnim odborima Starigrad, Seline i Tribanj u ukupnoj vrijednosti 3.150.243,59 kn (sa PDV-om) od čega Općina Starigrad iz vlastitih sredstava pokriva iznos od 2.325.243,59 kn, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa podrške brdsko planinskim područjima 600.000,00 kuna a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja iz Programa sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda 225.000,00 kuna.

U drugoj fazi tokom 2020. godine nakon provedenog postupka javne nabave realizirano je 4,27 km nerazvrstanih cesta redoslijedom utvrđenim u dogovoru s Mjesnim odborima Starigrad, Seline i Tribanj u ukupnoj vrijednosti 2.217.381,46 kn (sa PDV-om) od čega Općina Starigrad iz vlastitih sredstava pokriva iznos od 1.817.381,46 kn, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa podrške brdsko planinskim područjima 400.000,00 kuna.

U trećoj fazi tokom 2021. godine nakon provedenog postupka javne nabave realizirano je 3,02 km nerazvrstanih cesta redoslijedom utvrđenim u dogovoru s Mjesnim odborima Starigrad, Seline i Tribanj u ukupnoj vrijednosti 1.854.605,84 kn (sa PDV-om) od čega Općina Starigrad iz vlastitih sredstava pokriva iznos od 1.654.605,84 kn, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa podrške brdsko planinskim područjima 200.000,00 kuna.

U 2022. godine Općina Starigrad je provela postupak jednostavne nabave za iduće km nerazvrstanih cesta te je sklopljen ugovors izvođačem u vrijednosti od 620.237,50 kn (s PDV-om) od čega Općina Starigrad iz vlastitih sredstava pokriva iznos od 520.237,50 kn, a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja iz Programa sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda 100.000,00 kuna.

Tokom 2023. godine nakon provedenog postupka javne nabave realizirano je oko 2 km nerazvrstanih cesta redoslijedom utvrđenim u dogovoru s Mjesnim odborima Starigrad, Seline i Tribanj u ukupnoj vrijednosti 184.533, 87 EUR (sa PDV-om) od čega Općina Starigrad iz vlastitih sredstava pokriva iznos od 98.933,87 EUR, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije iz Programa podrške brdsko planinskim područjima 50.000,00 EUR, a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja iz Programa sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda 35.600,00 EUR.


UREĐENJE PLAŽE JAZ

jaz_07  jaz_00

Kako na području Općine Starigrad ne postoji javna plaža koja zadovoljava suvremene uvjete glede opreme i plažnih sadržaja, te da bi se obogatila turistička ponuda destinacije, krenuli smo s projektom uređenja plaže Jaz. Realizacijom ovog projekta bi se dobila moderna plaža koja bi svojom pozicijom, opremljenošću i funcionalnošću bila jedna od boljih plaža šireg područja.

Realizacija samog projekta je krenula tokom 2015. i 2016. godine izradom projektne dokumentacije. Radovi na uređenju plaže će započeti početkom 2017. godine. Procijenjena vrijednost ove faze je 3.200.000,00 kn.


SREDIŠNJI OBALNI POJAS

01.2.1.gradevinska-page-001 (1)   01.2.2.gradevinska-page-001  01.2.3.gradevinska-page-001 01.2.4.gradevinska-page-001

U cilju jačanja turističke infrastrukture i ponude planiramo provesti projekt uređenja Središnjeg obalnog pojasa naselja Starigrad Paklenica kojim bi se zadovoljile sadašnje i buduće potrebe lokalnog stanovništva i gostiju u pogledu rekreacije orijentirane prema moru (uređenje plaže, privezišta, šetnice, parkovi i slično).

Postojeće stanje navedenog dijela obale nije reprezentativno s obzirom da se uređenje odvijalo stihijski pa su tako neki dijelovi obale betonirani, neki popločani, a neki zemljani ili djelomično nasuti. Prometni i pješački pristup ovom dijelu obalu, kao i rekreacijski sadržaji i parkirališne površine su nedefinirani te pružaju nisku razinu funkcionalnosti. Projektom Uređenje Središnjeg obalnog pojasa predviđena je kamenom uređena obala, dva komunalna veza, šetnica i pješačke površine, prometne i parkirališne površine te zaštitne i parkovno uređene površine. Područje planiranog zahvata proteže se u ukupnoj duljini cca 700 m u skladu sa važećom prostorno planskom dokumentacijom. Za ovaj projekt ishodovana je građevinska dozvola.


REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA U STARIGRAD PAKLENICI

Opći cilj ovog projekta je potaknuti i pozitivno doprinijeti unapređenju kvalitete životnih uvjeta, te razvoju društvene infrastrukture i usluga koje se vežu uz navedenu infrastrukturu na području Općine Starigrad. Specifični ciljevi, kojima se ostvaruje opći cilj su: rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u Starigrad Paklenici, razvoj kapaciteta za djelovanje organizacija civilnog društva, društveno djelovanje lokalne zajednice te provođenje aktivnosti i događaja namijenjenih za lokalno stanovništvo, te razvoj kapaciteta sustava civilne zaštite na predmetnom području.

Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma ostvarit će se na način da su u prizemlju predmetne građevine predviđene prostorije za djelovanje DVD-a Starigrad, dok su na katu predviđene prostorije dvorana unutar kojih će organizacije civilnog društva i lokalna zajednica ostvarivati svoje djelovanje, dok će lokalnom stanovništvu biti omogućen pristup različitim sadržajima (predavanja, tribine, predstave, kulturne manifestacije i slično).

Projekt, odnosno rekonstrukcija se odnosi na zgradu iza zgrade općinske uprave (gdje se nalazi garaža vozila DVD-a Starigrad). Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 1.792.003,25 kn, te je projekt prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.


IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD

Opći cilj Projekta je doprinijeti unapređenju kvalitete življenja lokalnog stanovništva na području Općine Starigrad kroz razvoj sustava nerazvrstanih cesta, te ostvarivanje pozitivnog utjecaj na cjelokupan razvoj s naglaskom na potporu razvoja turizama kroz ulaganja u izgradnju nerazvrstane prometnice. Specifični ciljevi projekta dovode do realizacije Općeg cilja, a odnose se na: ostvarivanje uvjeta za bolju prometnu povezanost i porast sigurnosti prometovanja kroz izgradnju nerazvrstane prometnice, ostvarivanje uvjeta za razvoj i unapređenje turističke djelatnosti kroz poboljšanje dostupnosti turističkih usluga i poboljšanje lokalne prometne povezanosti, te porast sigurnosti odvijanja pješačkog prometa. Za ovaj projekt ishodovana je građevinska dozvola, a konkretno se odnosi na ulice Petra Zoranića, Starigradskih zidara i Vladimira Nazora.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 7.744.150,67 kn te je projekt prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.


VODOOPSKRBA SZ DIJELA STARIGRADA – VODOOPSKRBNI CJEVOVOD

Cilj projekta je povećati učinkovitost sustava javne vodoopskrbe (povećanje tlaka u cjevovodu) i smanjiti gubitke vode odnosno smanjiti broj puknuća cjevovoda uzrokovanih dotrajalošću i lošom kvalitetom postojeće vodovodne mreže. To će se postići rekonstrukcijom postojećeg cjevovoda na predmetnoj trasi projekta na način da će se  postojeći cjevovod zamijeniti novim cjevovodom većeg profila u skladu s hidrauličkim proračunom, čime će se omogućiti i daljnje širenje i razvoj vodovodne mreže u sjeverozapadnom dijelu Starigrada.

Izgradnjom nove (zamjenom postojeće) vodovodne mreže omogućit će se nesmetana vodoopskrba postojećih potrošača kao i udovoljavanje zahtjevima cjelokupne mreže i njen daljnji razvoj. Omogućiti će se priključenje novih korisnika na sustav i opskrba zdravom, pitkom vodom.  Za ovaj projekt ishodovana je građevinska dozvola.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 5.100.000,00 kn te je projekt prijavljen na Natječaj za provedbu podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.


Skip to content