Savjetovanje s javnošću koje provode tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, 85/15).
Savjetovanje s javnošću provodi se preko internetske stranice Zadarske županije prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta Općine Starigrad kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena, ciljevi koji se žele postići donošenjem akta ili drugog dokumenta te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Savjetovanje se provodi u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Starigrad će izraditi i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima neprihvaćanja pojedinih prijedloga i primjedbi.

 

KOORDINATOR ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU:

U skladu sa člankom 5. stavkom 1. točkom 5. imenovan je koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Kontakt podaci:

Marin Čavić, dipl.oec.

Tel: 023/369-387

Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

Skip to content