Pristup podacima

O nama

– NAZIV JLS: Općina Starigrad
– SJEDIŠTE I ADRESA JLS: Starigrad, Trg Tome Marasovića 1
– RADNO VRIJEME: ponedjeljak – petak od 7:00 do 15:00
– KONTAKT: 023/369-387, info@opcina-starigrad.hr

Ustrojstvo i djelokrug

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst) se uređuju jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva, u pravilu, za područje više naseljenih mjesta koja predstavljaju prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu, te koja su povezana zajedničkim interesima stanovništva.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • uređenje naselja i stanovanje,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo,
 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu,
 • promet na svom području,
 • te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Statut Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 4/13, 7/13 i 11/13) u čanku 29. utvrđuje tijela Općine Starigrad:

Općinsko vijeće:
predsjednik: Jure Tomić, dipl. oec.

Općinski načelnik:
Krste Ramić, dipl.oec.

Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad donesen je Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela kojim je uređeno unutarnje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela i nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica.
Za obavljanje poslova iz djelokruga jedinice lokalne samouprave u smislu članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13-pročišćeni tekst), ustrojen je Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad.
Pročelnik: Marin Čavić, dipl. oec.

U Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojeni su slijedeći odsjeci:

 1. Odsjek za društvene djelatnosti
 2. Odsjek za komunalne poslove i prostorno planiranje
  Vježbenik: Ante Koić, bacc. ing.
 3. Odsjek za financije, gospodarstvo plan i proračun
  Vježbenik: Anita Milovac, mr. oec.
 4. Odsjek za opće i administrativne poslove
  Voditelj odsjeka: Marija Jukić, bacc. admin. publ.

Zakonodavni okvir

– Zakon o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13)

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 13/11) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Zakona. Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

1. pravodobnim objavljivanjem informacija,

2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na

jedan od slijedećih načina:

– neposrednim davanjem informacije,

– davanjem informacije pisanim putem,

– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju

– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,

– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik  ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Zahtjev za pristup informaciji možete podnijeti Općini Starigrad:

– telefonom: 023/369-387

– faxom: 023/359-150

– elektronskom poštom: info@opcina-starigrad.hr

– posredno putem pošte ili osobnom predajom u pisarnici.

Za pristup informacijama ne plaćaju se upravne pristojbe. Općina Starigrad ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz čl. 19. st. 2. Zakona, propisuje Povjerenik za informiranje.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili  nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.  U svrhu ponovne uporabe informacija Općina Starigrad će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Općina Starigrad nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati  uporabu dijela informacije, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15.), navesti i:

– informacije koje želi ponovno upotrijebiti,

– način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,

– svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Općina Starigrad ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Općina Starigrad može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članku 19. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15.).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN broj 12/14).

Službenik za informiranje: Marija Jukić

E-mail: info@opcina-starigrad.hr

 

Obrasci

Skip to content