Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće Općine Starigrad ima 9 članova.

Općinsko vijeće ima predsjednika i prvog i drugog potpredsjednika.

Općinsko vijeće:

– donosi statut jedinice lokalne samouprave,
– donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga jedinice lokalne samouprave,
– osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili statutom,
– uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne samouprave,
– osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za jedinicu lokalne samouprave,
– obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

– Sastav Općinskog vijeća u mandatnom razdoblju od 2021. do 2025. godine možete pogledati na poveznici Sastav

– Pozive za sjednice sa dnevnim redom i materijalima možete pogledati na poveznici Pozivi

– Zapisnike sa sjednica i donesene odluke i druge akte možete pogledati na poveznici Zapisnici i Odluke

– Ukoliko želite prisustvovati na sjednici sve o prethodnom postupku možete pogledati na poveznici Javnost rada

 

Skip to content