Zašto se i po kojim osnovama plaća komunalna naknada?

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sukladno članku 22., stavku 1 i 2 navedenog zakona sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta. Sredstva komunalne naknade namijenjena su također i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalnu naknadu, prema članku 22., stavku 3 plaćaju vlasnici, odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenoga građevnog zemljišta. Za detaljno informiranje po ovom pitanju svakako pogledajte u navedeni zakon.

Tko određuje visinu iznosa Poreza na kuće za odmor?

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 ) članku 36. Porez na kuće za odmor plaća se od 5,00 do 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Visinu poreza na kuće za odmor propisuju svojom odlukom općina ili grad. Općina ili grad propisuju visinu poreza na kuće za odmor ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor.

Odlukom o porezima Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 6/17) porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površine kuće za odmor.

Kome se može prijaviti kvar na javnoj rasvjeti?

Kvar na javnoj rasvjeti može se prijaviti komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. u čijoj je domeni, između ostalog, održavanje javne rasvjete. Prijavu kvara može se obaviti osobno u uredu Argyruntum d.o.o. na adresi Trg Tome Marasovića 1 ili putem telefona na broj 023 359 264 radnim danom od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 h.

Kada u sezoni traje zabrana izvođenja građevinskih radova?

Sukladno Odluci o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 26/19) zabrana građevinskih radova traje u periodu od 1. lipnja do 30. rujna u 2020. godini.

Kako mogu ostvariti jednokratnu naknadu povodom rođenja djeteta?

Sukladno Odluci o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete (Službeni glasnik Zadarske županije broj 26/19) pravno na novčanu pomoć ostvaruju roditelji (posvojitelji) državljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Općini Starigrad u trajanju od najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć i/ili obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Starigrad, a državljanin je Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Općini Starigrad u trajanju od najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad u roku od šest mjeseci od dana rođenja odnosno 30 dana od posvojenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje novčane pomoći (može se preuzeti na web stranici Općine Starigrad ili osobno u prostorijama Općine Starigrad) roditelj – podnositelj zahtjeva dužan je priložiti slijedeće dokaze: rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete ili preslik rješenja o posvojenju djeteta, rodne listove za svu djecu u obitelji (ako obitelj ima više djece), uvjerenje o prebivalištu za dijete (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje o prebivalištu za roditelje (ne strije od 3 mjeseca) i preslik osobnih iskaznica (MUP), OIB oba roditelja, karticu tekućeg računa i naziv banke.

Koliko iznosi studentska stipendija?

Studentska stipendija iznosi 500 kn mjesečno i isplaćuje se za 10 mjeseci.

Skip to content