Zašto se i po kojim osnovama plaća komunalna naknada?

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Sukladno članku 91., stavku 2 navedenog zakona sredstva komunalne naknade koriste se za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture. Komunalna naknada, prema članku 92., stavku 1. plaća se za: stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, te neizgrađeno građevinsko zemljište. Za detaljno informiranje po ovom pitanju svakako pogledajte u navedeni zakon.

Kako obračunavate iznos komunalne naknade i prema kojim kriterijima?

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade. Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Područja zona u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom. Prva zona je područje jedinice lokalne samouprave koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom. Koeficijent zone (Kz) najviši je za prvu zonu i iznosi 1,00. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnoj naknadi kojom se, između ostalog, određuje koeficijent zone (Kz) za pojedine zone u jedinici lokalne samouprave u kojima se naplaćuje komunalna naknada.

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i djelatnosti koja se obavlja iznosi za:

1. stambeni prostor 1,00

2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana 1,00

3. garažni prostor 1,00

4. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti ne može biti manji od 1,00 ni veći od 5,00

5. poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne ne može biti manji od 1,00 ni veći od 10,00

6. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti može biti najviše 10% koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor

7. neizgrađeno građevinsko zemljište 0,05.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave.

Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga tekuće godine donosi odluku kojom određuje vrijednost boda komunalne naknade (B) koja se primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornome metru korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave. Ako predstavničko tijelo ne odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) do kraja studenoga tekuće godine, za obračun komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini vrijednost boda se ne mijenja. Općinsko vijeće Općine Starigrad donijelo je Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade 29. studenoga 2018. godine kojom se vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje u iznosu od 2,16 kn po četvornome metru korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni.

Tko određuje visinu iznosa Poreza na kuće za odmor?

Prema Zakonu o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17) članku 26. porez na kuće za odmor plaća se od 5,00 do 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Visinu poreza na kuće za odmor propisuju svojom odlukom općina ili grad.

Odlukom o porezima Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 6/17, 21/17) porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna/m2 godišnje po metru korisne površine kuće za odmor.

Kome se može prijaviti kvar na javnoj rasvjeti?

Kvar na javnoj rasvjeti može se prijaviti komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. u čijoj je domeni, između ostalog, održavanje javne rasvjete. Prijavu kvara može se obaviti osobno u uredu Argyruntum d.o.o. na adresi Trg Tome Marasovića 1 ili putem telefona na broj 023 359 264 radnim danom od ponedjeljka do petka od 07.00 do 15.00 h.

Kada u sezoni traje zabrana izvođenja građevinskih radova?

Sukladno Odluci o zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (Službeni glasnik Zadarske županije, broj 32/21) zabrana građevinskih radova za 2022. godinu odnosi se na sljedeća razdoblja:

  • od 14. travnja 2022. do 18. travnja 2022. u vremenu od 00:00 do 24:00 sata
  • od 15. lipnja 2022. do 15. rujna 2022. u vremenu od 00:00 do 24:00 sata

Kako mogu ostvariti jednokratnu naknadu povodom rođenja djeteta i koliko iznosi?

Sukladno Odluci o jednokratnoj novčanoj potpori za novorođeno dijete (Službeni glasnik Zadarske županije broj 26/19) pravno na novčanu pomoć ostvaruju roditelji (posvojitelji) državljani Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Općini Starigrad u trajanju od najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć i/ili obitelj u kojoj samo jedan od roditelja ima prebivalište na području Općine Starigrad, a državljanin je Republike Hrvatske s prijavljenim prebivalištem u Općini Starigrad u trajanju od najmanje godinu dana neposredno prije rođenja djeteta za koje se traži novčana pomoć.

Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Starigrad u roku od šest mjeseci od dana rođenja odnosno 30 dana od posvojenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarenje novčane pomoći (može se preuzeti na web stranici Općine Starigrad ili osobno u prostorijama Općine Starigrad) roditelj – podnositelj zahtjeva dužan je priložiti slijedeće dokaze: rodni list ili izvadak iz matice rođenih za novorođeno dijete ili preslik rješenja o posvojenju djeteta, rodne listove za svu djecu u obitelji (ako obitelj ima više djece), uvjerenje o prebivalištu za dijete (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje o prebivalištu za roditelje (ne strije od 3 mjeseca) i preslik osobnih iskaznica (MUP), OIB oba roditelja, karticu tekućeg računa i naziv banke.

Potpora se ostvaruje u iznosima koji ovise o broju rođene djece:

  • za prvorođeno dijete 2.500,00 kuna
  • za drugorođeno dijete 5.000,00 kuna
  • za trećerođeno dijete 7.500,00 kuna
  • za četvrto i svako slijedeće dijete 10.000,00 kuna.

Koliko iznosi studentska stipendija?

Studentska stipendija iznosi 750 kn mjesečno i isplaćuje se za 10 mjeseci. Ugovoreni iznos stipendije može se tijekom školovanja povedavati i smanjivati ovisno o kretanju cijena i troškova života i financijskim mogudnostima Općine. Informacije o općim uvjetima, postupku i kriterijima dodjele stipendija i drugih oblika potpore učenicima i studentima na području Opdine Starigrad možete pronaći u Pravilniku o stipendiranju i odobravanju drugih oblika potpore učenicima i studentima u Općini Starigrad.

Skip to content