Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 13/11) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Informacije su dostupne svakoj domaćoj ili stranoj fizičkoj i pravnoj osobi u skladu s uvjetima i ograničenjima iz Zakona. Tijela javne vlasti obvezna su omogućiti pristup informacijama:

 1. pravodobnim objavljivanjem informacija,
 2. davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od slijedećih načina:
  1. neposrednim davanjem informacije,
  2. davanjem informacije pisanim putem,
  3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju
  4. dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
  5. na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik  ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu.

Zahtjev za pristup informaciji možete podnijeti Općini Starigrad:

 • telefonom: 023/369-387
 • faxom: 023/359-176
 • elektronskom poštom: info@opcina-starigrad.hr
 • posredno putem pošte ili osobnom predajom u pisarnici.

Za pristup informacijama ne plaćaju se upravne pristojbe. Općina Starigrad ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz čl. 19. st. 2. Zakona, propisuje Povjerenik za informiranje.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili  nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.  U svrhu ponovne uporabe informacija Općina Starigrad će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Općina Starigrad nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati  uporabu dijela informacije, te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka iz članka 18. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13, 85/15.), navesti i:

 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
 • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Općina Starigrad ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija ako iste informacije objavljuje besplatno putem interneta.

Općina Starigrad može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članku 19. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13 i 85/15.).

ULAGANJE ŽALBE POVJERENIKU

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Sadržaj žalbe

člankom 71. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se podnescima u postupku smatraju zahtjevi, prijedlozi, ispunjeni obrasci, prijave, molbe, žalbe, predstavke, prigovori, obavijesti, priopćenja te drugi podnesci kojima se stranke obraćaju javnopravnim tijelima u vezi s određenom upravnom stvari.

Stavkom 2. istog članka Zakona propisano je da podnesak mora biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a osobito naziv javnopravnog tijela kojem se upućuje, naznaku upravne stvari na koju se odnosi, osobno ime (ime i prezime) stranke, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ako je stranka ima i adresu te osobe.

Stavkom 5. istog članka Zakona propisano je da podnesak potpisuje stranka, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje stranke.

Prema članku 108. Zakona o općem upravnom postupku u žalbi stranka treba navesti

 • rješenje koje pobija
 • naziv javnopravnog tijela koje je rješenje donijelo
 • zbog čega je nezadovoljna rješenjem.

Kad se u žalbi iznose nove činjenice i novi dokazi, stranka je dužna obrazložiti zašto te činjenice i dokaze nije iznijela tijekom prvostupanjskog postupka.

Žalba protiv rješenja/pristup informacijama

Žalba šutnja uprave

Žalba protiv rješenja/ponovna uporaba informacije

Žalba šutnja uprave/ponovna uporaba informacije