2017.

11.09.2017.

Odluka o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda

27.07.2017.

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg Izvješća nacelnika 01.01.2017.-31.06.2017.

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o  izvršenju proračuna 1-6 2017

Suglasnost na izvješće o izvršenju Financijskog plana DV Osmjeh

Suglasnost za zapošljavanje odgojitelja

Odluka o izboru Komisije za statut, poslovnik i nor. djelatnost

Odluka o imenovanju Odbora za dodjelu javnih priznanja

Odluka o imenovanju Odbora za poljoprivredu

Odluka o imenovanju Odboar za imenovanje ulica i trgova

Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Odluka o izradi izmjene i dopune upu zone” središnji obalni pojas”

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o  komunalnim djelatnostima

Odluka o rapoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste birača zastupljenih u ov

Plan operativne primjene programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

Odluka o imenovanju članova skupštine t.d. Argyruntum d.o.o

12.6.2017.

Odluka o izboru i sastavu mandatne komisije

Odluka o izboru i sastavu Komisije za izbor i imenovanja

Odluka  o izboru Predsjednika Općinskog vijeća

Odluka o izboru  1. potpredsjednika

Odluka o izboru 2. potpredsjednika

2.3.2017.

Odluka-Polugodišnje izvješće o radu načelnika

Odluka o usvajanju izvještaja o izvrešenju Plana razvojnih programa OS za 2016.

Odluka o izvrsenju plana razvojnih programa 2016

Odluka o izvršenju Programa izgradnje za 2016

Odluka o izvršenju Programa održavanja 2016

Odluka o izvršenje Programa javnih potreba u kulturi 2016

Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 2016

Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu i dr. 2016

Odluka o izvršenju Programa Socijalne skrbi 2016

Suglasnost na izvješće o izvršenju fin. plana DV OSMJEH.2016

Odluka o izradi izmjena i dopuna PPUO STARIGRAD

Odluka o izradi izmjena i dopuna UPU Kruškovac

Odluka o porezima Općine Starigrad

Odluka o imenovanju krajnjeg korisnika budućih sustava odvodnje i pročišćavanja

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području OS za projekt “Rekonstrukcija i opremanje društvenog doma u Starigradu P.

Odluka o usvajanju izvješća pgo 2016

Odluka o zonama i koeficijentima boravišne pristojbe u turističkim mjestima OS

2016.

8.12.2016.

Proracun Općine Starigrad za 2017. g. s projekcijom za 2018. i 2019. godinu

Plan razvojnih programa

Odluka o izvrsavanju proračuna

Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2017

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017

Program koristenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

Program javnih potreba u sportu za 2017 godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2017 godinu

Program socijalne skrbi za 2017 godinu

Program javnih potreba u skolstvu i dr. za 2017 godinu

Odluka o prethodnoj suglasnosti DV Osmjeh

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača za 2017. g

Zakljucak o prihvaćanju sustava civilne zaštite

Godisnji plan koncesija

17.11.2016.

Odluka o donošenju strateskog razvojnog programa

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

Odluka o lokaciji adrenalinskog centra

Odluka  o izradi znanstvene i znanstveno popularne monografije

Odluka o uređenju i opremanju plaže Jaz

30.09.2016.

Odluka o 1. izmjenama i dopunama proracuna 2016

Odluka o 1. izmjenama plana razvojnih programa 2016-2018

Odluka o 1. izmjenama i dopunama programa izgradnje kom. inf.

Odluka o 1. izmjenama i dopunama programa održavanja kom.infr.

Odluka o 1. izmjenama i dodpunama programa socijalne skrbi

Odluka o 1. izmjenama i dopunama programa obrazovanja…

Prethodna suglasnost na rebalans dv-osmjeh-2016

Suglasnost na izvjesće dv-osmjeh

Suglasnost godisnji plan i program dv-osmjeh

Suglasnost na zapošljavanje odgojitelja

Suglasnost na isplatu otpremnine i sklapanje nagodbe

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja OS

Odluka o davanju suglasnoti za provedbu ulaganja

Odluka o uvjetima natjecaja za zakup poslovnog prostora na Trgu S. Radić

Odluka o uvjetima zakupa poslovnog prostora i javne površine

Odluka o odredivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

14.07.2016.

Odluke donešene na 20. sjednici OV

21.04.2016.

Odluka o izmjeni i dopuni PPUO

Odluka o donošenju UPU Milovci-Grabovača

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka o imenovanje uprave Argyruntum

10.03.2016.

Odluka o usvajanju godišnjeg Izvješća nacelnika za raz. 01.07.-31.12.2015.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o Izvršenju proračuna 2015

Odluka o usvajanju Izvješća o Izvršenju Plana razvojinih programa 2015

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture 2015.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 2015

Odluka o usvajanju Izvjeća o izvršenju Programa za Sport 2015

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Kultura 2015

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Školstvo 2015

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Socijalna skrb 2015

Pravilnik za subvencioniranje dobave i ugradnje pročišćivača otpadnih voda

Odluka prijenos prava vlasništva bez naknade

Izvješće o provedbi Plana gospodanjenja otpadom Općine Starigrad za 2015

2015.

Odluke donesene na 17. sjednici Općinskog vijeća – 15.12.2015.

Odluke donesene na 16. sjednici Općinskog vijeća – 15.10.2015.

Odluke donesene na 15. sjednici Općinskog vijeća – 23.07.2015.

Odluke donesene na 14. sjednici Općinskog vijeća – 30.04.2015.

Odluke donesene na 13. sjednici Općinskog vijeća – 26.02.2015.

2014.

Odluke donesene na 12. sjednici Općinskog vijeća – 16.12.2014.

Odluke donesene na 11. sjednici Općinskog vijeća – 23.10.2014.

Odluke donesene na 10. sjednici Općinskog vijeća – 31.07.2014.

Odluke donesene na 9. sjednici Općinskog vijeća – 18.06.2014.

Odluke donesene na 8. sjednici Općinskog vijeća – 28.03.2014.

Odluke donesene na 7. sjednici Općinskog vijeća – 20.02.2014.

Odluke donesene na 6. sjednici Općinskog vijeća – 23.01.2014.

2013.

Odluke donesene na 5. sjednici Općinskog vijeća – 12.12.2013.

Odluke donesene na 4. sjednici Općinskog vijeća – 04.10.2013.

Odluke donesene na 3. sjednici Općinskog vijeća – 01.08.2013.

Odluke donesene na 2. sjednici Općinskog vijeća – 04.07.2013.

Odluke donesene na Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća – 14.06.2013.

2012.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Ispravak pogreške u Odluci o donošenju izmjene i dopune PPUO Starigrad

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi

Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Općine Starigrad

Priključenje na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu

2011.

Odluka o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja

Izmjene i dopune Odluke o sufinanc. prijevoza vode

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o donošenju UPU “Šibuljina rt”

Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone

Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti

Odluka o usvajanju UPU Pisak

Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Starigrad

2010.

Odluka o donošenju UPU – “Kruškovac”

Odluka o prihvaćanju Urbanističkog plana uređenja zone „kod hotela Alan“

Izmjene i dopune Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonice

Odluka o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

Odluka o trgovini na malo izvan prodavaonica

Odluka o grobljima

Odluka o sufinanciranju prijevoza vode

2009.

Odluka o gospodarenju nekretninama

Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o komunalnom redu

Odluka o priključku na komunalnu infrastrukturu

Odluka o donošenju UPU Milovci-Čavić

Odluka o javnim parkiralištima – izmjene i dopune

Odluka o držanju pasa i mačaka