« Povratak

Općinsko vijeće - 17. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 15. prosinca 2015. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 17. sjednicu  sazvao je za 15. prosinca 2015. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 15. prosinca 2015. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici/ce: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Marko Marasović, Tome Dokoza, Role Dokoza, Marina Vukić, Tomislav Ramić, Zlatko Marasović, Branko Katić, Dragan Bucić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić te građani Ivan Milovac i Nikola Tesla

Odsutni vijećnici/ce: Tomislav Marasović

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 17. sjednicu i utvrdio kvorum, prisutno je deset vijećnika, odsutan je vijećnik Tomislav Marasović.

Dnevni red stavljen na raspravu. Role Dokoza dao primjedbu na duljinu dnevnog reda i predlaže da se točka 21. skine sa dnevnog reda. Dnevni red prihvaćen jednoglasno (10 glasova), te je za 17. sjednicu Općinskog vijeća utvrđen slijedeći:

            DNEVNI RED:

1.   Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Aktualno
3.   II. Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
4.   II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu
5.   II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
6.   II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
7.   II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015. g.
8.   Proračun Općine Starigrad za 2016. g. s projekcijom za 2017. i 2018. godinu
9.   Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2016. g. s projekcijom za 2017. i 2018. g.
10. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2016. godinu
11. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
12. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
13. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
14. Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
15. Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
16. Program socijalne skrbi za 2016. godinu
17. Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016. g.
18. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“
19. Odluka o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora (Seline)
20. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu
21. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Starigrad u 2015. godini
22. Zaključak o prihvaćanju – sustav civilne zaštite
23. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Starigrad za razdoblje od 2016. do 2018. godine
24. Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Starigrad u 2016. godini
25. Odluka o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (FLAG)
26. Odluka o sufinanciranju uspostave i izgradnje centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
28. Smjernice za lokaciju vatrogasnog doma i info centra AAA destinacije
29. Zamolbe

 

Ad.1).  Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Zapisnik prihvaćen jednoglasno.

 

Ad.2).  Održan je aktualni sat tijekom kojeg je načelnik Krste Ramić izvijestio o aktualnostima, završen sudski spor sa Višeslavom Dokoza, završen spor sa Ivom Dokoza te Ministarstvo nalaže provedbu presude, vezano za Pod Bucića vodi se postupak dokazivanja vlasništva s obzirom da je zemljište upisano u Plan Hrvatskih šuma. Tijekom aktualnog sata u raspravi su sudjelovali: Role Dokoza, Branko Katić, Zlatko Marasović i Tome Dokoza.

 

Ad.3).  II. Izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2015. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4).  II. Izmjene Plana razvojnih programa za 2015. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o II. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2015. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5).  II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 19/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave,  donijelo

O d l u k u

o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2015.godinu.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.6).  II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu  („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 19/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave,  donijelo

O d l u k u

o II. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.7).  II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015. g.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 152/14), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad  je jednoglasno, (10 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

o II. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2015. godini.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.8).  Proračun Općine Starigrad za 2016. g. s projekcijom za 2017. i 2018. godinu

Temeljem članka 6.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka  31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

             o Proračunu Općine Starigrad za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi su sudjelovali: Role Dokoza, Zlatko Marasović i Branko Katić.

 

Ad.9).  Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2016. g. s projekcijom za 2017. i 2018. g.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 4/13, 7/13 i 11/13.), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 
P l a n
            Razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu.
Plan čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi je sudjelovao: Zlatko Marasović.
 
Ad.10).  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2016. godinu
Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2016. godine.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.11).  Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/15, 147/14 i 36/15),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 
P r o g r a m
izgradnje komunalne infrastrukture za 2016. godine.
Program čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.12).  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09. i 150/11., 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 
P r o g r a m
održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godine.
Program čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.13).  Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu
( u 10.19 T. Dokoza izašao)
Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo
 
P r o g r a m
            korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016. godinu.
Program čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.14).  Program javnih potreba u sportu za 2016. godinu
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9  glasova Za), donijelo
 
P r o g r a m
            Javnih potreba u sportu u 2016. godini.
Program čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.15).  Program javnih potreba u kulturi za 2016. godinu
(u 20.21 T. Dokoza se vratio)
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 
P r o g r a m
            javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.
Program čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.16).  Program socijalne skrbi za 2016. godinu
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 
P r o g r a m
            Socijalne skrbi za 2016. godinu.
Program čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.17).  Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016. g.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 152/14), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 
P r o g r a m
            Javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2016. godini.
Program čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.18).  Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

            o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.19).  Odluka o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora (Seline)
Predsjednik Jure Tomić predložio godišnju zakupninu u iznosu od 22.260,00 kuna. Načelnik izvijestio da je bivši zakupnik podmirio svoje obveze.
Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad (10 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

            o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade u Selinama, površine 37,27 m² s pripadajućom terasom.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi su sudjelovali: Branko Katić i Role Dokoza.
 
Ad.20).  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu
Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/13. 7/13 i 11/13.), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

            o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača za 2016. godinu.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.21).  Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Starigrad u 2015. godini
Na temelju članka 41.stavka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ( Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13 i 02/14) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 04/13, 07/13 i 11/13), a na prijedlog Državnog izbornog povjerenstva, Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (9 glasova Za, 1 Protiv), donijelo
 

O d l u k u

            o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Općine Starigrad u 2015. godini
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.22).  Zaključak o prihvaćanju – sustav civilne zaštite
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», br. 82/15) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13, 07/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 
Z a k l j u č a k
            o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu, donošenju plana razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu i smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za razdoblje od 2016. do 2019. godine.
Zaključak čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.23).  Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Starigrad za razdoblje od 2016. do 2018. godine
Načelnik predlaže da se daju tri koncesije za poslove crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama.
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (8 glasova Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan), donijelo
 
S r e d nj o r o č n i   p l a n
            davanja tri koncesije na području Općine Starigrad  za razdoblje od 2016. do 2018. godine.
Plan čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi je sudjelovao: Zlatko Marasović.
           
Ad.24).  Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Starigrad u 2016. godini
Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 
G o d i š nj i  p l a n
            davanja  koncesija na području Općine Starigrad u 2016.
Plan čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.25).  Odluka o uključivanju u Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu (FLAG)
Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

            o udruživanju u lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu „Tri mora“.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.26).  Odluka o sufinanciranju uspostave i izgradnje centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“
(u 10.41 T. Dokoza je izašao)
Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

            o sufinanciranju uspostave i izgradnje centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ s procijenjenim iznosom od 520.378,00 kuna (1,22% od udjela JLS).
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi su sudjelovali: Branko Katić i Zlatko Marasović.
 
Ad.27).  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članaka 107. i 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.28).  Smjernice za lokaciju vatrogasnog doma i info centra AAA destinacije
(u 10.45 T. Dokoza se vratio) Načelnik predlaže svim vijećnicima da razmisle o mogućoj lokaciji te da dostave svoje prijedloge. Biti će omogućen javni uvid u idejno rješenje.
 
Ad.29).  Zamolbe
- Ivica Koić, Anđelko Koić, Nevena Koić i Dunja Devčić: molba za prijenos prava na popust od 90% na cijenu komunalnog doprinosa sa ostavitelja na nasljednike. (u 10.51 Branko Katić napustio sjednicu).
Općinsko vijeće je većinom glasova (7 Za i 2 Protiv), donijelo
 
O d l u k u
            kojom se odbija zamolba za prijenos prava na popust od 90% na cijenu komunalnog doprinosa.
 
-Lada Mirić: zahtjev za priznavanje statusa za umanjenje iznosa komunalnog doprinosa. (u 10:54 Role Dokoza napusti sjednicu). Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo
 
O d l u k u
            kojom se odbija zamolba za priznavanje statusa za umanjenje komunalnog doprinosa te postupanje po članku  9. Odluke o komunalnom doprinosu.
 
-Mladen Savić: zahtjev za pravo na popust na obračun komunalnog doprinosa. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo
 
O d l u k u
            kojom se prihvaća zamolba za umanjenje komunalnog doprinosa, odnosno primjenu članka 9. Odluke o komunalnom doprinosu u postupku legalizacije nekretnine, na temelju priloženih dokaza o ostvarenju uvjeta za umanjenje komunalnog doprinosa.
 
- Željko Miletić: zamolba za uvrštenje parcela br. 2335 i 2336 u postupku izmjena prostornog plana u građevinsko zemljište. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo
 
Zaključak

            Granice građevinskih područja naselja, kao i ostale odredbe prostornog plana donose se, odnosno mijenjaju kroz postupak izmjena i dopuna Prostornog plana. Kada se steknu pretpostavke za izmjene i dopune Prostornog plana Općine Starigrad, može se tijekom tog postupka podnijeti zahtjev koji će se tad moći razmatrati.

-Jure Matak: suglasnost za ispašu stoke. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo
 
O d l u k u
            o davanju suglasnost za ispašu stoke na dijelu parcele br.663/1 k.o. Tribanj, predio zvan Bili Sinokos, površine cca 40 ha.
 
-Željko Bucić: Zamolba za suglasnost za ispašu stoke na području Jatare i Velikog Rujna. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo
Zaključak
            kojim se odgađa odlučivanje o zamolbi do nadopune zamolbe.
- Dušan Petričević: zamolba za otkup dijela k.č. 4834/1 Starigrad u površini od 21 m² i zamjena dijela k.č. 4832/1 k.o. Starigrad u površini od 6m². Na temelju izvješća komunalnog redara, Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo
 
O d l u k u

            o prodaji k.č 4834/1 (27 m² umanjeno za 6 m²) i zamjeni dijela k.č. 4832/1.

 

-Marko Katić: zamolba za otkup dijela k.č. 2379/74 k.o. Seline. Na temelju izvješća komunalnog redara, Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prodaji dijela 2379/74 k.o. Seline u površini od 20 m² radi formiranja parcele.

 

-Ivo Tadić: zamolba za otkup dijela k.č. 2379/25 k.o. Seline cca 25 m². Na temelju izvješća komunalnog redara, Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            o prodaji dijela 2379/25 k.o. Seline radi ispravljanja međe.

 

-Ivan Jusup: zamolba za zamjenu parcela za proširenje groblja. Parcele koje se nude 3242/4 i 3242/3 i dio 3242/9 za parcele u vlasništvu općine 2379/30, 2379/73 i 2379/71, te mogućnost otplate u ratama za  eventualno utvrđenu razliku u vrijednosti nekretnine. Na temelju izvješća komunalnog redara, Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba za zamjenu parcela u vlasništvu Općine Starigrad za parcele u vlasništvu Ivana Jusup radi mogućeg proširenja groblja u Selinama.

 

Sjednica završila sa radom u 11.02 sati.

Zapisnik sačinila                                                                                Predsjednik OV

Marija Jukić                                                                 Jure Tomić, dipl.oec.

 

   Tonski zapis sjednice

 

 

^ Gore