God. 2015.

 II izmjene i dopune   

Pror.-Izvršenje I-VI  

 I izmjene i dopune   

Proračun-Plan   

Proj.: 2016.-2017.   

 Arhiva:

God. 2014.   

God. 2013.   

God. 2012.   

God. 2011.   

God. 2010.   

God. 2009.   

God. 2008.   

God. 2007.   

God. 2006.   

 

 

 

« Povratak

PRORAČUN - IZVRŠAVANJE - IZMJENE

 

           

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-6
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015.godine
 

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad na 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU O
II.   IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STARIGRAD
za 2015. godinu

Članak 1.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i  rashoda i Računu zaduživanja/financiranja prikazanim u Općem dijelu Proračuna.

Rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po  organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

 II izmjene i dopune proračuna za 2015. god.

 

           

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-5
 
Starigrad Paklenica, 23. srpnja 2015.godine
 

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na 15. sjednici održanoj 23. srpnja 2015. godine, d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2015. godine

Članak 1.

            Prihvaća se izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015. godine.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

Izvršenje proračuna I-VI 2015. god.

 

           

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-4
 
Starigrad Paklenica, 30. travnja 2015.godine
 

Temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i  članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad na 14. sjednici održanoj 30. travnja 2015. godine, donosi

ODLUKU O
I.   IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STARIGRAD
za 2015. godinu

Članak 1.

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i  rashoda i Računu zaduživanja/financiranja prikazanim u Općem dijelu Proračuna.

Rashodi poslovanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređeni su po  organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

 I izmjene i dopune proračuna za 2015. god.

 

            

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2198/09-1-14-3
 
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine” br. 87/08 i 136/12) i članka 31. statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 4/13, 7/13 i 11/13),Općinsko vijeće Općine Starigrad, na  svojoj 12. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine,  donosi:

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad
za 2015. godinu

I.. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

            Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda u kome su iskazani porezni i neporezni prihodi, te prihodi i primici od općinske imovine. Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću godinu.

Članak 3.

            Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

            - prihodi od poreza (skupina konta 61)
- pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina konta 63)
            - prihodi od imovine (skupina konta 64)
            - prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
  naknada (skupina konta 65)
            - prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina konta 7)
            - rashodi za zaposlene (skupina konta 31)
            - materijalni rashodi (skupina konta 32)
            - financijski rashodi (skupina konta 34)
            - pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina konta 37)
            - ostali rashodi (skupina konta 38)
            - rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 4)

Članak 4.

            U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine  i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (skupina 8 i 5).

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

            Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu. Proračunski korisnici nisu dužni ostvarene vlastite prihode, kao ni namjenske prihode i primitke uplaćivati u proračun, već ih troše u skladu sa svojim potrebama i planovima. Radi potrebe izrade konsolidiranih financijskih izvješća proračunski korisnici polugodišnje izvještavaju o strukturi ostvarenih i utrošenih vlastitih prihoda, kao i namjenskih prihoda i primitaka.

Članak 6.

            Proračunskim korisnicima sredstva se doznačuju mjesečno, prema njihovim zahtjevima, a smiju ih koristiti samo za namjene i do visine određene proračunom. Izvješća o utrošenim sredstvima korisnici dostavljaju u pisanom obliku do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. Proračunski korisnici dužni su polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana podnijeti na suglasnost predstavničkom tijelu. Ostali korisnici proračuna  dostavljaju izvješća o utrošenim sredstvima prema pozivu, a najmanje jednom godišnje za utrošena sredstva u prethodnoj godini. U slučaju neispunjenja obveze iz ovog članka korisnicima sredstava može se obustaviti isplata sredstava iz proračuna. Odluku o tome donosi čelnik.

Članak 7.

Općinski načelnik može preraspodijeliti sredstva između pojedinih proračunskih stavaka sukladno članku 46. Zakona o proračunu, do visine 5 % rashoda na proračunskoj stavci.

Općinski načelnik će o izvršenim preraspodjelama izvijestiti Općinsko vijeće na prvoj narednoj sjednici.

            Ako tijekom godine dođe do znatnije nestabilnosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjelu sredstava, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenom i dopunom važećeg Proračuna.

Članak 8.

            Naredbodavac za izvršenje proračuna je Općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili druga ovlaštena osoba.

Članak 9.

            Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni i naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešna ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 10.

            Za hitne i nepredviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće pričuve Proračuna. O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Općinski načelnik.

 

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 11.

Imovinu Općine čine financijska i nefinancijska imovina kojom upravlja Općinski načelnik u skladu s posebnim propisima i Statutom.

Članak 12.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Općinski načelnik.

Raspoloživa novčana sredstva proračuna mogu se polagati u poslovnu banku poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Odluku o oročavanju donosi Općinski načelnik.

Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim sredstvima prihod su Proračuna.

Članak 13.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja nadležnih tijela općinske uprave.

Poslove sklapanja ugovora s osiguravajućim društvima i naplatu štete s osnova osiguranja obavlja Općinski načelnik.

Članak 14.

Odgoda plaćanja, obročna otplata duga, te prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja Općine Starigrad provodi se prema kriterijima, mjerilima i postupcima sukladno zakonskim propisima.

 

V. ZADUŽIVANJA I JAMSTVA

Članak 15.

Općina Starigrad se može zaduživati za investicije uz prethodnu suglasnost Vlade, a sukladno odredbama Zakona o proračunu.

Ukupna godišnja obveza Općine može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje, a u iznos ukupne godišnje obveze uključena su i dana jamstva, neplaćene obveze iz prethodnih godina i suglasnosti iz članka 90. stavka 2. Zakona.

Članak 16.

U 2015. godini Općina Starigrad može se zadužiti na domaćem tržištu kod banaka do iznosa od 3.000.000,00 kuna za kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta.

Članak 17.

Pravna osoba u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanova čiji je osnivač Općina može se zaduživati samo za investicije uz suglasnost Općine i uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Članak 18.

Općina također može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom vlasništvu Općine kao i ustanovi čiji je osnivač za investicije pravne osobe i ustanove, uz uvjete i na način propisan Zakonom.

Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja iz članka 15. ove Odluke.

Ugovore o jamstvu u ime Općine Starigrad sklapa Općinski načelnik.

Članak 19.

            Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Članak 20.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2015.g.

Članak 21.

Pregled Proračuna po programima, aktivnostima i projektima dat je u Posebnom dijelu Proračuna.

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

            Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/14-01/01
Urbroj: 2198/09-1-14-02
             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

Temeljem članka 6.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08 i 136/12) i članka  31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12 sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine, donosi:

PRORAČUN
OPĆINE STARIGRAD
ZA 2015. GODINU
s projekcijom za 2016. i 2017. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Starigrad za 2015. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

    Prihodi poslovanja

13.700.000,00

    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

1.250.000,00

    Rashodi poslovanja

12.782.000,00

    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

2.973.000,00

    RAZLIKA - MANJAK

-805.000,00

 

 

 

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

 

    Primici od financijske imovine i zaduživanja

100.000,00

    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

85.000,00

    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE

15.000,00

 

 

 

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

    Vlastiti izvori

790.000,00

 

 

 

    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

 

    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0,00

 

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i izdataka za 2015.g. i prikazani su u Općem dijelu Proračuna.

Članak 3.

Ukupna sredstva proračuna raspodjeljena su po programima, aktivnostima i projektima prikazani su u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 4.

Projekcija Proračuna za 2016. i 2017. godinu prikazana je po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Članak 5.

            Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”, a stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

Proračun 2015. (tabelarni prikaz)

Projekcija proračuna 2016.-2017. god.

 

 

^ Gore