« Povratak

Program javnih potreba u školstvu -2015. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/35
Urbroj: 2198/09-1-15-3
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 152/14), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine,   d o n o s i

II. Izmjene i dopune
PROGRAMA
javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi
Općine Starigrad u 2015. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Strarigrad za 2015. godinu osigurava se:

- ostvarivanje redovnih programa odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi,
- ostvarivanje posebnih programa osnovne škole, u cilju davanja doprinosa što kvalitetnijem
  osnovnoškolskom obrazovanju,
- sufinanciranje troškova prijevoza, 
- stipendije i školarine.

Članak 2.

 Ovom izmjenom i dopunom javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015. godini mijenja se Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015. godini, te se u  sklopu aktivnosti Financiranje Dječjeg vrtića "Osmjeh" povećavaju sredstva za iznos od 2.540,00 kn. Navedeni iznos Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta uplaćuje na IBAN račun Općine Starigrad  sukladno Odluci o sufinanciranju djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu uključenu u program predškole u 2015./2016. pedagoškoj godini, te je potom Općina Starigrad dužna navedeni iznos proslijediti Dječjem vrtiću „Osmjeh“. Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad predviđena su sredstva u iznosu od 999.420,00 kn i to za:

ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ

Stari iznos

Novi iznos

SUFINANCIRANJE POTREBA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU

1.Sufinanciranje projekata O.Š. Starigrad

14.000,00

14.000,00

2.Tekuće donacije O.Š. Starigrad

65.000,00

65.000,00

STIPEDNIJE I ŠKOLARINE

1.Stipendije studentima

100.000,00

100.000,00

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA

1.Suf.tr.prijevoza učenika srednjih škola

80.000,00

80.000,00

FINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA „OSMJEH“

1.Ukupan iznos sufinanciranja

737.880,00

740.420,00

Članak 3.

 Raspored sredstava iz  članak 2. ovog Programa vršit  će se temeljem ugovora i odluka općinskog načelnika.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore