« Povratak

Sustav zaštite i spašavanja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 810-09/15-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-2
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», br. 82/15) i članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, d o n o s i 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2015. godinu,
donošenju plana razvoja civilne zaštite za 2016. godinu
i smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite
na području Općine Starigrad za razdoblje od 2016. do 2019. godine
 
 1. Prihvaća se Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad u 2015. godini koju je predložio Općinski načelnik.

 2. Donosi se plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za 2016. godinu i smjernica za   organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za razdoblje od 2016. do 2019. godine. 
 3. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad u 2015. godini, plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za 2016. godinu i smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za razdoblje od 2016. do 2019. godine, čine sastavni dio ovog Zaključka.
 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Zadarske županije“.

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD U 2015. GODINI

UVOD

           Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da  sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa  te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

         Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

            Dosadašnje stanje organiziranosti sustava civilne zašite na području Općine Starigrad karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15) bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju, Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i podzakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

            Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Starigrad je donijela i provela slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

1.  Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih i civilizacijskih katastrofa koju je Općinsko vijeće Općine Starigrad donijelo na svojoj sjednici 44. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2004. godine;
2.  Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Starigrad - 2000. godine;
3.  Plan zaštite od požara za Općinu Starigrad - 2000. godine;
4.  Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
5.  Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite;
6.  Odluku o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja;
7.  Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone;
            8.  Odluka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Starigrad Paklenica.

U razdoblju od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanju i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda u Zadru, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Starigrad je izradila i donijela sljedeće akte:

  • Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija – 2014. godine
  • Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – 2014. godine
  • Program aktivnosti u provedbi operativnih aktivnosti u zaštiti od požara Općine  Starigrad – 2011 - 2014. godine
  • Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih  mjera zaštite od požara od interesa za RH  za područje Općine Starigrad u 2011-14. godini
  • Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista na prostoru Općine Starigrad 2011 – 14. godine
  • Odluku o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad – 2009 i 2013. godine
  • Odluku o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Starigrad
  • Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Starigrad
  • Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Starigrad
  • Odluku o imenovanju povjerenika Civilne zaštite za područje Općine
  • Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Starigrad
  • Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone
  • Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja
  • Odluku o motriteljsko dojavnoj službi
  • Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara
  • Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje protupožarnih putova
  • Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja
  • Procjenu ugroženosti stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Starigrad ( u tijeku novo usklađivanje sa zakonom)
  • Plan zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite za područje Općine Starigrad
  • Proračun Općine Starigrad sa osiguranim sredstvima za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara, te zaštite i spašavanja
 

Općina Starigrad je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima.

 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVCIMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.     CIVILNA ZAŠTITA

1.1.  STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad, na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Stožer zaštite i spašavanja čine:

▪ Šime Marasović, zamjenik načelnika Općine Starigrad, načelnik Stožera
▪ Ante Marasović, zapovjednik DVD–a Starigrad, zamjenik načelnika Stožera
▪ Mario Zubčić, voditelj Odsjeka za kom. posl. i prost. planiranje, član Stožera
▪ Franjo Špalj, član Stožera
▪ Ante Jukić, član Stožera
▪ Josip Marasović, član Stožera
▪ Zoran Vukić, član Stožera
(Ivica Starčević, dodatni vanjski član Stožera od strane DUZS)

Stožer zaštite i spašavanja imenuje se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. broj 79/07.) Zapovjedništvo ZiS-a je preimenovano u Stožer zaštite i spašavanja.

1.2. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 10. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2014. godine donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Starigrad, Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Općine Starigrad  na temelju kojih će se postupati odnosno ustrojavati sustav zaštite i spašavanja te donositi akti koji proizlaze iz spomenute procjene i planova.

Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Općine.

1.3. SKLONIŠTA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Općina Starigrad je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, br: 14/11) gdje su propisane mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, te propisani kriteriji za gradnju skloništa na području Općine.

 

2. VATROGASTVO

            Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad je osnovano 27. 06. 1982. godine.

U DVD Starigrad 2010. godine zaposlena su dva profesionalca, pored kojih još  djeluje 20 operativnih članova koji su spremni intervenirati u propisanom roku. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 20 odnosno 5 - 6 u jednoj smjeni. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad raspolaže s 1 navalnim vozilom, 1 vatrogasnom cisternom, 25 naprtnjača V - 25, 2 izolaciona aparata za djelovanje u zatvorenim prostorima i škarama za rezanje.

Vozila su tehnički ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.

DVD Starigrad u 2015. godini imao je 11 intervencija, od čega su se 4 intervencije odnosile na požare (3 na otvorenom prostoru, 1 u zatvorenom prostoru), 6 intervencija dovoza vode i 1 intervencija spriječavanja istjecanja plina.

Općina Starigrad je u 2015. godini, za rad DVD-a izdvojila 320.000,00 kuna.

Temeljem narečenog može se istaknuti da je vatrogasna postrojba (dobrovoljna) efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine iako nisu osigurani svi kriteriji koji su propisani Zakonom i podzakonskim aktima.

 

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

-  Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o.
-  Zavod za hitnu medicinu zadarske županije, Ispostava Starigrad, koja se nalazi u mjestu Seline, te između ostalih područja pokriva i područje Općine Starigrad
-  Crveni križ: DDK Aktiv Starigrad
-  Veterinarske službe iz Zadra i Obrovca
-  Javno zdravstvo - Ordinacija opće medicine, Stomatološka ordinacija
-  HEP, DP Elektra Zadar, Ispostava Starigrad
-  Vodovod d.o.o. Zadar, Ispostava Starigrad
-  Hrvatske šume d.o.o., UŠP Split, Šumarija Zadar
-  JU NP Paklenica
-  DVD Starigrad Paklenica
-  ŽC 112
-  HGSS

Sve obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju utvrđene su Procjenom stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Starigrad kao i Planom zaštite i spašavanja i Planom civilne zaštiti Općine Starigrad koji proizlaze iz Procjene.

 

 

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD
ZA RAZDOBLJE OD 2016. DO 2019. GODINE

 

I.   UVOD

          Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da  sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa  te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

           Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj  razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora  na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe.

           Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturalne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.

           Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

 

II.   SMJERNICE

1.      OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

          Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

1.Stožer civilne zaštite

2.operativne snage vatrogastva

3.operativne snage Hrvatskog Crvenog križa

4. operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja

5. udruge

6. postrojbe i povjerenici civilne zaštite

7. koordinatori na lokaciji

8. pravne osobe u sustavu civilne zaštite

          Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona o civilnoj zaštiti Općinski načelnik je odgovoran za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite te sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. Navedenog Zakona donosi plan  odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite.

         Općina Starigrad će sukladno članku 20. stavak 2.  Zakona o sustavu civilne zaštite  zajedno sa operativnim snagama civilne zaštite voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima i resursima operativnih snaga, te o promjenama dostavljati podatke Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje  putem Područnog ureda Zadar.

1.1.   CIVILNA ZAŠTITA

            Budući da do donošenja ovih smjernica čelnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje nije donio Pravilnik kojim će se odrediti sastav stožera, način rada kao i uvjeti imenovanja načelnika, zamjenika i članova stožera Općinski načelnik će po donošenju navedenog Pravilnika osnovati stožer civilne zaštite Općine Starigrad.

      Članovi stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi

Državna uprava za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite.

            Do osnivanja stožera civilne zaštite Općine Starigrad mjerodavan je Stožer zaštite i spašavanja Općine Starigrad, te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite,  ustrojavanjem sustava civilne zaštite,  djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite

Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju te sukladno članku 6. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 40/08) Općinsko vijeće Općine Starigrad je dana 04. srpnja 2013. godine donijelo Odluku o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

Načelnik Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad po funkciji je i na temelju posebnih propisa Zamjenik načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.

Doneseni su Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Starigrad te Plan zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Općine Starigrad. Za potrebe civilne zaštite u Proračunu Općine Starigrad za 2016. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna.

1.2.   VATROGASTVO ( Dobrovoljno vatrogasno društvo)

    Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva (temeljni zakoni Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10) te pravilnici http://www.arhitekti-hka.hr/hr/zakoni-propisi/popis/zastita/od-pozara/).

    U razdoblju od 2016. do 2019. godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih  sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94) kao i prema članku 28., st. 2 Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10).

   Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl. kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno posebnim propisima.

    Posebnu pažnju treba posvetiti radu sa vatrogasnom mladeži kao mogućim budućim vatrogascima, ali se ne smije zanemariti ni edukacija građana posebno poljoprivrednika u vezi spaljivanja biljnog otpada zbog  mogućnosti izbijanja požara na otvorenim prostorima, ali i štetnosti na okoliš. Potrebno je osvijestiti, upoznati javnost i provoditi preventivne aktivnosti u svrhu povećanja sigurnosti i smanjiti opasnost (ili rizike) od nastanka požara.

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Starigrad vezano na djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja te pregled financijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2015. godini.

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena Planom zaštite od požara iz 2014. godine, a na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz 2014. godine.

Na području Općine Starigrad djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad Paklenica, ustrojeni na način da obavljaju preventivnu djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih razmjera.

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih te redovito obavljati liječničke preglede.

U području rada sa članstvom posebnu pažnju kao i proteklih godina potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.

Sredstva za financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva prikazana su tabeli u prilogu.

1.3.    OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA

     Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Zadar koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima.

    Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa  traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i epidemija.

         Crkveni križ na području Općine Starigrad kroz DDK Aktiv Starigrad organizira redovite akcije darivanja krvi te ima 110 članova od čega 50-ak aktivnih.

1.4.    OPERATIVNE SNAGE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

        Hrvatska gorska služba spašavanja djeluje na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.

Na prostoru Općine Starigrad djeluje i Hrvatska gorska služba spašavanja iz Zadra koja provodi mjere vezane uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša.

       1.5.      UDRUGE

             Potrebno je napraviti popis udruga od značaja za sustav civilne zaštite te ih dodatno financirati kako bi svojim aktivnostima što kvalitetnije osposobljavali svoje članove i nabavljali opremu koja će se koristiti za njihovu redovnu aktivnost ali će biti važna i u slučaju izvanrednih situacija.

       1.6.      POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

       Postrojbe civilne zaštite

       Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, Općina Starigrad može osnovati sljedeće postrojbe civilne zaštite:

-  postrojbe civilne zaštite opće namjene najniže razine spremnosti namijenjene obavljanju jednostavnih zadaća u velikim nesrećama na području njihove nadležnosti

           Povjerenike civilne zaštite

Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje Općinski načelnik za pojedine mjesne odbore  sukladno članku 33. Stavak 3. Podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite.

Povjerenici i zamjenici

-     Sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

-     Daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanju u sustavu civilne zaštite

-     Sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite

-     Organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina

-     Provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite.

       1.7.      KOORDINATOR NA LOKACIJI

           Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

            Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po osnivanju operativnih snaga civilne zaštite.

1.8.       PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

            Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određuju se odlukom predstavničkog tijela, a na prijedlog izvršnog tijela sukladno članku 17. Stavak 1. Podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite.

      Pravne osobe određene gore navedenom odlukom dužne su u operativnim planovima

izraditi plan o načinu organiziranja provedbe mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, posebnih propisa i njihovih općih akata.

  2. PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

          Općina Starigrad donijet će procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite temeljem članka 97. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i  pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

     Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite.

  

  III.   SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE OPĆINE STARIGRAD ZA RAZDOBLJE 2016. DO 2019. GODINE

     Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Starigrad za razdoblje 2016. do 2019. stupaju na snagu 1. siječnja 2016. godine.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 17. Stavak 1. Podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja  smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake 4 godine.

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Starigrad za razdoblje od 2016. do 2019. utvrđuje se smjer razvoja sustava civilne zaštite.

Za provedbu ovih smjernica nije potrebno planirati financijska sredstva u Proračunu Općine Starigrad.

U skladu sa svime naprijed navedenim predlaže se donošenje Smjernica u priloženom tekstu.

 

 

Prilog 1

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD O VISINI OSIGURANIH
SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
2015./2016. GODINI

 

Red.
br.
OPIS POZICIJE
Realizirano u
2015. god. u kn
Planirano za
2016.god. u kn

1.

VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠITIA

DVD STARIGRAD PAKLENICA

320.000,00

 360.000,00

OPREMANJE POSTROJBE CZ

10.000,00

10.000,00

PLANOVI I PROCJENE RAZNE

 

20.000,00

Ukupno

330.000,00

390.000,00

2.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI

(Hitna pomoć, javno zdravstvo, Crveni križ, Komunalno poduzeće, kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje)

CRVENI KRIŽ

25.911,88

30.000,00

HGSS

20.000,00

20.000,00

HMT

30.999,00

40.000,00

POM. ZDRAVSTV. USTANOVAMA

10.000,00

20.000,00

Ukupno

86.910,88

110.000,00

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

416.910,88

500.000,00

 

 

PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE
ZAŠTITE NA PODRUČJU
OPĆINE STARIGRAD ZA 2016. GODINU

 

UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015.) određeno je da  sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa  te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Također je definirano da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad, a sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedicama većih nesreća i katastrofa, utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (vatrogasnih postrojbi i zapovjedništava, stožera zaštite i spašavanja, udruga građana od značaja za zaštitu i spašavanje) donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad za 2016. godinu. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

Da bi ovaj Plan razvoja bio ostvariv, cijeli proces razvoja povezan je sa mogućnostima financijskih sredstava Proračuna Općine koja će se odvojiti za subjekte u sustavu civilne zaštite.

Plan razvoja sustava civilne zaštite odnosi se na sljedeće:

1.      CIVILNA ZAŠTITA

Stožer zaštite i spašavanja i postrojbe civilne zaštite trebaju osigurati kontinuirano provođenje sustava za zaštitu i spašavanje. 

STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  

Stožer zaštite i spašavanja osniva se u svakoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave i na razini Republike Hrvatske, a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće, te  je stručna potpora Općinskom načelniku kod rukovođenja i zapovijedanja operativnim snagama u slučaju veće nesreće ili katastrofe. Općinsko vijeće Općine Starigrad prethodno je donijelo  Odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

Općinsko vijeće Općine Starigrad donijelo je Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Starigrad, a osnovano je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih  resursa odnosno za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Starigrad.

Kontakt podatke (adrese,fiksni i mobilni telefonski brojevi) Stožera potrebno je kontinuirano ažurirati.

Do osnivanja Stožera civilne zaštite Općine Starigrad mjerodavni će biti Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite Općine Starigrad te ih je potrebno upoznati s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) odnosno sa mjerama sustava civilne zaštite,  ustrojavanjem sustava civilne zaštite,  djelovanju sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite, sudionicima u sustavu civilne zaštite, te obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite

U roku jedne godine od stupanja na snagu Zakona o civilnoj zaštiti donijet će se provedbeni akti, te do tada ostaju na snazi  dokumenti donijeti  na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju.

 POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE, POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Postrojbe civilne zaštite

Tijekom prve polovice 2016. godine, a u svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja potrebno je izvršiti smotriranje postrojbi civilne zaštite

U suradnji sa DUZS Zadar – Odjelom za preventivno – planske poslove i MORH – Područnim odsjekom za poslove obrane Zadar, potrebno je kontinuirano vršiti popunjavanje postrojbi civilne zaštite sa vojnim obveznicima starim do 55. godina života  (promjene prebivališta, umrli, invalidi, bolesni i sl.), kao i njihovu smotru i edukaciju.

Potrebno je nastaviti opremanje postrojbi civilne zaštite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspoloživim sredstvima predviđenim Proračunom, a prema planu opremanja odobrenom od općinskog načelnika.

Povjerenike civilne zaštite

Potrebno je upoznati  s novim Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/2015) a prije svega sa

- Djelovanjem sustava civilne zaštite i načelima sustava civilne zaštite
- Obavezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provođenju zakonskih obveza definiranih Zakonom o sustavu civilne zaštite
- Obavezama povjerenika civilne zaštite u izvršavanju njihovih zadaća

Rok za izvršenje navedenog je druga polovica 2016. godine.

2.   VATROGASTVO:

U cilju spremnosti i brzog djelovanja vatrogasnih postrojbi za 2016. godinu planirana je kontinuirana edukacija zaposlenika DVD-a za moguće opasnosti u cestovnom prometu, mogućim akcidentima, poplavama i slično.

Potrebno je izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema planovima zaštite od požara u Općini Starigrad.

Posebna usavršavanja zaposlenika DVD-a: pružanje prve pomoći, usavršavanje za rad hidrauličnim alatima, u prometnim intervencijama, radovima na vodi, intervencijama u slučaju potresa

Potrebno je nastaviti s daljnjim razvojem dobrovoljnog vatrogastva sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, te kontinuirano provoditi njihovo osposobljavanje. 

U području rada sa članstvom DVD-a posebnu pažnju potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima.

Sredstva za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društva planiraju se temeljem članka 43.-45. Zakona o vatrogastvu.

3.   SKLONIŠTA:

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave preuzimaju poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području.

Općina Starigrad nema u  svojem vlasništvu javna skloništa. 

4.   PRAVNE OSOBE KOJE ĆE PORADI NEKOG INTERESA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA OPĆINE STARIGRAD DOBITI ZADAĆE

Sa pravnim osobama  (npr. Argyruntum d.o.o ) koje će poradi nekog interesa zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Starigrad dobiti zadaće potrebno je održati sastanak na kojem će se razmotriti zadaće pravnih osoba u sustavu civilne zaštite.

5.   SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

 

U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, sustav uzbunjivanja pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, te je stoga potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava veza svih sudionika zaštite i spašavanja u skladu s normama u Europi,
- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa.
 

6.   EDUKACIJA STANOVNIŠTVA

Zadatak je da se edukacijom podigne razine svijesti građana kao sudionika sustava civilne zaštite, te iz tog razloga potrebno kontinuirano vršiti:

 - upoznavanje građana sa sadržajem Planova zaštite putem javnih rasprava u mjesnim odborima te putem web stranice Općine,
- izrada potrebnih naputaka (letaka) o postupanju stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa naročito za moguće nesreće i katastrofe izazvane poplavama, potresima i opasnim tvarima u stacionarnim objektima,

     Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume treba iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja.

7.   FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga.

8.   SURADNJA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

     Suradnja svih sudionika zaštite i spašavanja na području Općine je iznimno dobra ali je u narednoj 2016. godini ovu  suradnju potrebno unaprijediti.

     Razmjenom iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama zaštite i spašavanja potrebno je postići podizanje razine sigurnosti civilnog stanovništva.

U okviru Općine Starigrad  ali i šire potrebno je kontinuirano razrađivati i usklađivati mjere i aktivnosti sudionika u sustavu civilne zaštite, dogovarati zajedničko djelovanje i pružanje međusobne pomoći u skladu sa pozitivnim propisima. Nastaviti suradnju s Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zadar  s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga sustava civilne zaštite na području Općine Starigrad.

 

OBRAZLOŽENJE

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite riješen je postojeći problem konflikta između pojmova „zaštita i spašavanje“ i „civilna zaštita“ odnosno provedena je sveobuhvatna normativna reforma sustava, a preimenovanjem sustava zaštite i spašavanja u sustav civilne zaštite izvršeno je pojmovno usklađivanje i standardiziranje sa stanjem na prostoru Europske unije na način da se zaštita i spašavanje u velikim nesrećama i katastrofama definiraju kao aktivnosti civilne zaštite.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Člankom 17. Stavak1. Podstavak1. Zakona o sustavu civilne zaštite predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima.

Obzirom da procjena rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljni akti nisu doneseni temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite ovim Planom razvoja sustava civilne zaštite koji se donosi na zakonski određeni rok nužno je uskladiti i funkcionalno objediniti aktivnosti svih subjekata civilne zaštite koje se odnose na provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite.

 

 

^ Gore