« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/15-01/23
Urbroj: 2198/09-1-15-1             
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine,  d o n o s i  

P R O G R A M
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad  i to:

- Izgradnja groblja
- Izgradnja javne rasvjete
- Vodovodna mreža Općine Starigrad
- Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete
- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta
- Plaža Jaz Kulina
- Središnji obalni pojas
- Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja
- Prostorno i urbanističko planiranje

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i FZOEU                                                       1.405.000,00 kn
b) Prihodi od ustupanja grobnica                                                      300.000,00 kn
c) Višak sredstava iz prethodnih godina                                           600.000,00 kn
d) Prihodi od komunalnog doprinosa                                                765.000,00 kn
e) Ostali prihodi iz Proračuna                                                            690.000,00 kn

 

Članak 3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2016. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. Izgradnja groblja

-  Novo groblje Starigrad .............................................................      800.000,00 kn
-  Mrtvačnica Seline ......................................................................       50.000,00 kn
-  Projektna dokumentacija Groblje Seline ...................................       20.000,00 kn
 
Ukupno: ................    870.000,00 kn       

2.  Izgradnja javne rasvjete

            - Javna rasvjeta na području Općine Starigrad ................       50.000,00 kn
 
Ukupno: ................       50.000,00 kn
 

3. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta

- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta-konzultantske usluge ........     205.000,00 kn
- Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta ...........................................     100.000,00 kn

Ukupno: .................   305.000,00 kn

4. Vodovodna mreža Općine Starigrad

- Sanacija vodovodne mreže ........................................................    400.000,00 kn
- Projektna dokumentacija Magistralni vodovod ...........................      70.000,00 kn
- Vodosprema Starigrad sa pristupnim cjevovodom .....................     245.000,00 kn
- Projektna dokumentacija Vodovod Podvelebitski pravac ...........     100.000,00 kn
 
Ukupno: .................    815.000,00 kn

5. Plaža Jaz Kulina

            - Projektna dokumentacija Plaža Jaz Kulina .................................        70.000,00 kn
            - Plaža Jaz Kulina .........................................................................    1.000.000,00 kn
 
Ukupno: .................   1.070.000,00 kn

6. Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete

            - Modernizacija javne rasvjete .....................................................     200.000,00 kn

Ukupno: .................   200.000,00 kn

7. Središnji obalni pojas

            - Središnji obalni pojas .................................................................     100.000,00 kn

Ukupno: .................    100.000,00 kn

8. Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja

- Projektna dokumentacija Sustav kanalizacije i pročišćavanja ....      100.000,00 kn

Ukupno: .................    100.000,00 kn

9. Prostorno i urbanističko planiranje

            - Prostorno planska i projektna dokumentacija ............................      100.000,00 kn

Ukupno: .................    100.000,00 kn

10. Otkup zemljišta

- Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva ..................................     150.000,00 kn
 
                                                                          Ukupno: ..........................   150.000,00 kn
 

 

             SVEUKUPNO: .............................................................................   3.760.000,00 kn

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2016. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore