« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/30
Urbroj: 2198/09-1-15-3             
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 19/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine,  d o n o s i  

II. Izmjene i dopune
PROGRAMA
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

            U Programu izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 21/14 i 10/15) donose se II. izmjene i dopune:

            Članak 2. mijenja se i glasi:

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna                                100.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica                        850.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa                                                 350.000,00 kn
d) Ostali prihodi iz proračuna                                                            500.000,00 kn
 

U članku 3., točka 1. mijenja se i glasi:

1. Izgradnja groblja

-  Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ............................  1.500.000,00 kn
-  Mrtvačnica Seline ......................................................................               0,00 kn
-  Spomeničko-memor. plato na novog groblju ............................       10.000,00 kn
 
Ukupno: ................ 1.510.000,00 kn

U članku 3., točka 2. mijenja se i glasi:

2. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina

- Šetnica Kulina ............................................................................                0,00 kn
 
Ukupno: ................                0,00 kn

U članku 3., točka 7. mijenja se i glasi:

7. Izrada projektne i natječajne dokumentacije

            - projektna dokum. – groblje Seline ..................................               0,00 kn
            - projekt. dokumen. – ŠRC Kruškovac................................               0,00 kn
            - projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. .....................    100.000,00 kn
            - projektna dokum. – Vodovod Starigrad - Tribanj ............      50.000,00 kn
 
                                                Ukupno: ............................   150.000,00 kn

U članku 3., točka 8. mijenja se i glasi:

8. Otkup zemljišta

            - Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva ......................      0.000,00 kn
 
                                                                          Ukupno: ..........................     0.000,00 kn
 

 

U članku 3., izraz "SVEUKUPNO" mijenja se i glasi:                   1.800.000,00 kn

Članak 2.

Ove izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore