« Povratak

UDRUŽIVANJA

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 303-01/15-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-1
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine,   d o n o s i

ODLUKU
O UDRUŽIVANJU
U LOKALNU AKCIJSKU GRUPU U RIBARSTVU "TRI MORA"

Članak 1.

Ovom odlukom Općina Starigrad sa svim pripadajućim naseljima  suglasna je sudjelovati u formiranju i djelovanju Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Tri mora“ (u daljnjem tekstu: FLAG), kao jedan od suosnivača, a koja se osniva radi ostvarivanja zajedničkih interesa svih uključenih dionika u svrhu ukupnog razvoja FLAG-om obuhvaćenog područja.

Članak 2.

Predstavnika Općine Starigrad u procesu formiranja FLAG-a „Tri mora“, koji će obavljati dužnost člana Skupštine FLAG-a „Tri mora“ od dana Osnivačke Skupštine, odnosno datuma osnivanja FLAG-a „Tri mora“, imenovat će načelnik općine posebnom odlukom.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore