« Povratak

KONCESIJE

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 342-01/15-01/29
Urbroj: 2198/09-1-15-1
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine,   d o n o s i

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Starigrad
za razdoblje od 2016. do 2018. godine

Članak 1.

Donosi se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Starigrad za razdoblje od 2016. do 2018. godine (u daljnjem tekstu: Plan).

Članak 2.

U razdoblju od 2016. do 2018. godine Općina Starigrad planira dati sljedeće koncesije:

1) Koncesija za poslove crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama

-     planirani broj koncesija: 3 koncesije
-     roka na koji se daje koncesija: 5 godina
-     Procijenjena godišnja naknada po koncesiji: 10.000,00 kn
-     Pravna osnova: Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)  i
                                Zakon o koncesijama (NN br. 144/12)

Članak 3.

Stupanjem na snagu ovog Plana prestaje važiti Godišnji i Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Starigrad za razdoblje od 2015. do 2017. godine („Službeni glasnik Zadarske županije br. 21/14).

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore