« Povratak

Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-10/15-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-1
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju  članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12) i članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine,  d o n o s i  

P R O G R A M
korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
za 2016. godinu

Članak 1.

Prihod proračuna Općine Starigrad za 2016. godinu od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, a kao 30% ukupnog iznosa naknade, planiran je u iznosu 400.000,00 kuna.

Članak 2.

            Ostvareni prihodi od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru utrošiti će se za:

- financiranje održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad, sukladno donešenim Programima

 - izradu projektne dokumentacije.

Članak 3.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2016. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore