« Povratak

Plan razvojnih programa za 2015. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/29
Urbroj: 2198/09-1-15-3
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine, d o n o s i

II. izmjene i dopune
Plana razvojnih programa za 2015. godinu

Članak 1.

II. izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu navedeni su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Planirano razdoblje provedbe prema planu za 2015. godinu je 31. prosinca. 2015. godine.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2015. godinu ( obračun )

 

^ Gore