« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Financijski plan - 2016. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 402-02/15-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-2
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine daje 

PRETHODNU SUGLASNOST
na Financijski plan za 2016. godinu
s projekcijama za 2017. i 2018. godinu
Dječjeg vrtića "Osmjeh"

Članak 1.

            Daje se prethodna suglasnost na Financijski plan za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu Dječjeg vrtića "Osmjeh".

Obrazloženje

Upravno vijeće dječjeg vrtića "Osmjeh" uputilo je prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu na prethodnu suglasnost Općinskom vijeću Općine Starigrad.

Sukladno članku 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članku 45. Statuta Dječjeg vrtića "Osmjeh", Općinsko vijeće Općine Starigrad je na 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine donijelo Odluku kako je navedeno u izreci.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore