« Povratak

Plan razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. - 2018. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/15-01/22
Urbroj: 2198/09-1-15-1
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine, d o n o s i

PLAN
razvojnih programa za 2016. godinu
s projekcijom za 2017. i 2018. godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu raspoređen je po programima, aktivnostima i projektima te je prikazan u tabelarnom prikazu.

Članak 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2016. godinu je 31. 12. 2016. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Članak 3.

Ovaj Plan razvojnih programa za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu stupa na snagu
01. 01. 2016. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 Plan razvojnih programa za 2016. i proj. za 2017.-2018. godinu ( obračun )

 

^ Gore