« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/15-01/24
Urbroj: 2198/09-1-15-1
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine,  d o n o s i  

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini na području općine Starigrad za sljedeće komunalne djelatnosti: 

  1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
  2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
  3. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA
  4. ODRŽAVANJE GROBLJA
  5. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
  6. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA
  7. UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA
  8. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA
  9. SUFINANCIRANJE KOMUNALNOG PODUZEĆA

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se :

a) Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
b) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

OPIS PRIHODA
VRIJEDNOST U KN
Prihod od komunalne naknade 450.000,00 kn
Prihod od komunalnog doprinosa 2.235.000,00 kn
Ostali prihodi
470.000,00 kn
UKUPNO:
3.155.000,00 kn

Članak 3.

            Održavanje komunalne infrastrukture u 2016. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

a) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se: upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne rasvjete, blagdansko ukrašavanje, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena žarulja, grla, prigušnica, te sav potrošni materijal potreban za  javnu rasvjetu.

    Pod utroškom električne energije podrazumijevaju se troškovi električne energije za javnu rasvjetu.

b) Potrebna sredstva:

Električna energija za javnu rasvjetu
250.000,00 kn
Održavanje javne rasvjete
200.000,00 kn
Ukupno
450.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, kao što su asfaltirani i makadamski putovi , trgovi, igrališta i seoske ceste.

b) Potrebna sredstva:

Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta
650.000,00 kn
Ukupno
650.000,00 kn

3. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

a) Pod održavanjem i uređenjem javnih površina podrazumijevaju se tekući i investicijski radovi na javnim površinama, njihovo saniranje i opremanje. Pod javnim površinama podrazumijeva se: zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali,  javne prometne površine itd.

Pod redovnim čišćenjem javnih površina podrazumijeva se i čišćenje smeća sa divljih odlagališta prema ukazanoj potrebi te odvoz krupnog otpada, bojanje i zamjena košarica za smeće, čišćenje i  održavanje autobusnih stanica, nabavka sadnog materijala za parkove  i šetnice te održavanje  postojećih sadnica, redovno košenje trave, popravak asfaltnog plašta javnih površina, održavanje  javnih klupa i dr.

b) Potrebna sredstva:

Održavanje javnih površina

500.000,00 kn

Usluge čišćenja i uređenja javnih površina

480.000,00 kn

Ukupno

980.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)  Pod održavanjem groblja podrazumijeva se tekuće i investicijsko uređenje groblja na području Općine Starigrad.

b) Potrebna sredstva:

Održavanje groblja Sv. Trojica

 50.000,00 kn

Održavanje groblja Duga Punta i Ljubotić

 50.000,00 kn

Ukupno

100.000,00 kn

5. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

a) Podrazumijevaju se obvezne mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Starigrad, te provedbu nadzora nad obavljanjem mjera DDD.

b) Potrebna sredstva:

Deratizacija i dezinsekcija

85.000,00 kn

Ukupno

85.000,00 kn

6. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

a) Pod održavanjem deponija otpada podrazumijeva se saniranje i uređenje deponija.

b) potrebna sredstva:

Usluge održavanja deponija otpada
20.000,00 kn
Ukupno
20.000,00 kn

7. UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA

a)  Pod uređenjem plaža i obalnog pojasa podrazumijevamo: opremanje plaža, nasipanje novog žala, renoviranje urušenih zidova, obnova molića i dr.

b) Potrebna sredstva:

Tekuće i investicijsko održavanje plaža
100.000,00 kn
Uređenje i sanacija obalnog pojasa
250.000,00 kn
Ukupno
350.000,00 kn

8. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA

a) Pod Održavanjem igrališta podrazumijeva se tekuće i investicijsko održavanje igrališta.
 
b) Potrebna sredstva:
 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta
20.000,00 kn
Ukupno
20.000,00 kn

9. SUFINANCIRANJE KOMUNALNOG PODUZEĆA

a)  Pod sufinanciranjem komunalne djelatnosti podrazumijeva se pomoć komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za pokriće gubitaka i dugova iz prethodnih godina.

b) Potrebna sredstva:

Argyruntum d.o.o. pomoć za pokriće dugovanja i gubitka
500.000,00 kn
Ukupno
500.000,00 kn
 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2016. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore