« Povratak

KONCESIJE

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 342-01/15-01/30
Urbroj: 2198/09-1-15-1
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine,   d o n o s i

GODIŠNJI  PLAN
davanja koncesija na području Općine Starigrad
u 2016. godini

Članak 1.

Donosi se Godišnji) plan davanja koncesija na području Općine Starigrad u 2016. godini.

Članak 2.

Općina Starigrad u 2016. godini planira dati sljedeće koncesije:

1) Koncesija za poslove crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama

-     planirani broj koncesija: 3 koncesije
-     roka na koji se daje koncesija: 5 godina
-     Procijenjena godišnja naknada po koncesiji: 10.000,00 kn
-     Pravna osnova: Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)  i
                                Zakon o koncesijama (NN br. 144/12)

Članak 3.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore