« Povratak

Gospodarenje otpadom

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 351-04/15-01/05
Urbroj: 2198/09-1-15-3
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2015. godine
 
 

Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 17. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
o sufinanciranju uspostave i izgradnje
centra za gospodarenje otpadom "Biljane Donje"

Članak 1.

            Općina Starigrad će sufinancirati uspostavu i izgradnju centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ s procijenjenim iznosom od 520.378,00 kuna (1,22 % od udjela JLS).

Članak 2.

            Iznos iz prethodnog članka će se doznačivati na račun TD Eko d.o.o., sukladno sljedećoj dinamici:

2016. godina:   43.907,00 kn
2017. godina: 274.442,00 kn
2018. godina: 202.029,00 kn

Članak 3.

            Iznosima iz prethodnog članka sufinancirat će se:

-    projektiranje i izgradnja CGO „Biljane Donje“
-    usluge nadzora nad izgradnjom
-    usluge tehničke pomoći
-    usluge odnosa s javnošću
-    nabava opreme
-    izgradnja i nadzor nad izgradnjom pretovarnih stanica

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik za provedbu ove Odluke

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore