« Povratak

Općinsko vijeće - 13. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u utorak 26. veljače 2015. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 13. sjednicu  sazvao je za 26. veljače 2015. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 26. veljače 2015. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici/ce: predsjednik Jure Tomić, Tome Ramić, Ante Jukić, Marko Marasović, Tome Dokoza, Role Dokoza, Dragan Bucić, Marina Vukić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici/ce: Tomislav Marasović (stigao u tijeku sjednice), Zlatko Marasović i Branko Katić

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 13. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, od ukupno jedanaest vijećnika prisutno je osam a odsutni su: Tomislav Marasović (stigao u tijeku sjednice), Zlatko Marasović i Branko Katić

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Dnevni red je stavljen na raspravu i prihvaćen jednoglasno (9 glasova Za), te je utvrđen dnevni red kako slijedi.

 

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća  Općine Starigrad
2. Aktualno
3. Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Starigrad za razdoblje 01.07. – 31.12.2014. godine
4. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2014. godine
5. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2014. g
6. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za  2014. g.
7. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. g.
8. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014. g.
9. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. g.
10. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2014. g.
11. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2014. g.
12. Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone "Milovci-Grabovača“
13. Odluka o nerazvrstanim cestama
14. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2014. godinu
15. Suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV Osmjeh za 2014. godinu
16. Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta DV „Osmjeh“
17. Suglasnost na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa djece u DV „Osmjeh“
18. Odluka o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora (Seline)
19. Odluka o odabiru ponude za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije
20. Suglasnost za davanje jamstva Argyruntum d.o.o. za korištenje okvirnog kredita (minus po računu)
21. Zamolbe

 

 

Ad.1). Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Primjedbu dao R. Dokoza vezano za glasovanje pod točkom 21. dio koji se odnosi na postavljanje križa po zahtjevu Višeslava Dokoza, nije bilo glasovanja već samo zaključak da se radi o stvari koja nije u nadležnosti Općinskog vijeća. Zapisnik zajedno sa primjedbom jednoglasno prihvaćen.

 

Ad.2). Održan je aktualni sat tijekom kojeg je načelnik Krste Ramić izvijestio o aktualnim pitanjima. Tijekom aktualnog sata u raspravi je sudjelovao: Tomislav Marasović, Role Dokoza i Tome Dokoza. (Tomislav Marasović je napustio sjednicu u 9.26 sati).

 

Ad.3). Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Starigrad za razdoblje 01.07. – 31.12.2014. godine
Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad «Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Starigrad za razdoblje 01.07. – 31.12.2014.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.4). Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2014. godine

Na temelju članka 108. do 103 Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12, 15/15)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2014. godinu.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad.5). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2014. g

Na temelju članka 110. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12, 15/15)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o usvajanju izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2014. godinu.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad.6). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za  2014. g.

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je jednoglasno (8 glasova), donijelo

O d l u k u

            o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2014.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad.7). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. g.

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova), donijelo

O d l u k u

         o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2014. godinu.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad.8). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014. g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

             o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2014.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.9). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014. g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12 i 19/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

             o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2014.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.10). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2014. g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 94/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2014.g.

Odluka čini sastavini dio Zapisnika.

 

 

Ad.11). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2014. g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 157/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2014.g.  

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.12). Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone "Milovci-Grabovača“

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 153/13), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (7 glasova Za-za vrijeme glasovanja T. Dokoza se zatekao izvan vijećnice), donijelo

O d l u k u

            o izradi urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone   

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

U raspravi je sudjelovao: R. Dokoza

 
 
Ad.13). Odluka o nerazvrstanim cestama

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14), članka 107. i 109. Zakona o cestama („Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o nerazvrstanim cestama.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.14). Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2014. godinu
Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13) članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o usvajanju izvješća o provedbi Plana gospodarenje otpadom Općine Starigrad za 2014.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.15). Suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV Osmjeh za 2014. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

S u g l a s n o s t

             na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2014.g.  

Suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.16). Prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta DV „Osmjeh“

Na temelju članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

S u g l a s n o s t

            na III. Izmjene i dopune Statuta dječjeg vrtića „Osmjeh”.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad.17). Suglasnost na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa djece u DV „Osmjeh“

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/11, 7/11 i 13/11) Općinsko vijeće općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

S u g l a s n o s t

            na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić  Osmjeh.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad.18). Odluka o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora (Seline)

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi je sudjelovao: R. Dokoza
 
 
Ad.19). Odluka o odabiru ponude za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije

Na temelju članka 46. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 4/13, 7/13 i 11/13), članka 15. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Klasa: 406-09/14-01/01, Urbroj: 2198/09-2-14-1) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Starigrad (Klasa: 363-02/12-01/7, Urbroj: 2198/09-1-12-1)u postupku prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Starigrad za razdoblje do 31. 12. 2015. godine, na temelju pregleda i ocjene ponuda, Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o odabiru u postupku prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Starigrad za razdoblje do 31.12.2015.g.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.20) Suglasnost za davanje jamstva Argyruntum d.o.o. za korištenje okvirnog kredita (minus)
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), na zahtjev Argyruntuma d.o.o., Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o davanju suglasnosti Argyruntumu d.o.o. za kratkoročno zaduživanje korištenjem okvirnog kredita (minus po računu) davanjem jamstva, na iznos od 300.000,00 kn.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.21). Zamolbe

- Jure Katalinić: zamolba za otkup dijela č.z. 2793/1 k.o. Starigrad površine 73 m².

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odobrava otkup dijela č.z. 2763/1 k.o. Starigrad po uvjetima utvrđenim u natječaju koji se raspisuje nakon obavljene procjene sudskog vještaka.

 

- Ante Zuanović: zamolba za kupnju susjedne parcele oznake č.z. 5195/2 k.o. Seline u površini od 315 m². Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odobrava otkup č.z. 5195/2 k.o. Seline u površini od 315 m² po uvjetima utvrđenim u natječaju koji se raspisuje nakon obavljene procjene sudskog vještaka.

 

- Ivana Matak: zamolba za kupnju građevinskog zemljišta dio č.z. 2236/1 k.o. Tribanj površine 500 m² u svrhu stambenog zbrinjavanja.

Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odobrava prodaja dijela č.z. 2236/1 k.o. Tribanj, po izvršenoj parcelaciji i uvjetima utvrđenim natječajem.

 

- Marinko Parić: zamolba za otkup dijela č.z. 2379/1 k.o. Seline cca 309 m². Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

kojom se odobrava otkup dijela č.z. 2379/1 k.o. Seline cca 309 m² po uvjetima utvrđenim u natječaju.

 

- Mario Jukić: dodatak zamolbi za zamjenu zemljišta, zbog veće vrijednosti zemljišta u vlasništvu općine nudi se još jedna čestica oznake 3499/1 k.o. Seline. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odobrava zamjena zemljišta u vlasništvu općine Starigrad za zamjenu čestice oznake 34499/1 k.o. Seline.

 

- Zlatko Matanović: zamolba za produljenje roka otplate građevinskog zemljišta. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

            kojom se odobrava produljenje roka otplate zemljišta do 31.12.2015. godine.

 

- Ante Koić: prijedlog izmjene prostornog plana na način da se područje koje obuhvaća č.z. 3537 k.o. Starigrad prenamjeni iz zone T1 u zonu T3. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

Z a k l j u č a k

kojim se utvrđuje da će prijedlog biti razmatran prilikom pristupanja izmjenama i dopunama prostornog plana.

 

- Zadarska županija: Imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zadru. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

Z a k l j u č a k
kojim se utvrđuje da Općina Starigrad nema prijedlog za sudca porotnika za mladež.

 

- Zorka Torbai: zamolba za kupnju građevinskog zemljišta oznake č.z. 3071/1 k.o. Starigrad u površini od 140 m². Općinsko vijeće je utvrdilo da ne može donijeti odluku o zamolbi s obzirom da se ne radi o nekretnini u vlasništvu općine.

 

- Marija Petričević: zamolba za umanjenje komunalne naknade uz koju su dostavljeni dokazi o sudjelovanju u izgradnji komunalne infrastrukture. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo      

 

O d l u k u

kojom se prihvaća zamolba Marije Petričević za smanjenje komunalnog doprinosa.

 

- Ivo Žeželj: zamolba za priznavanje uvjeta iz članka 9 stavka c. Odluke o komunalnom doprinosu. Uz zamolbu su priloženi dokazi o sudjelovanju u izgradnji komunalne infrastrukture. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo          

 

O d l u k u

            o prihvaćanju zamolbe i priznavanja statusa osobe sa prijavljenim prebivalištem na području općine 10 godina.

 

- Zoran Knežević: zamolba za priznavanje statusa osobe sa prebivalištem na području općine. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            kojom se odbija zamolba Zorana Kneževića za priznavanje statusa osobe sa prebivalištem na području općine. Podnositelj zamolbe je priložio dokaze koji se ne mogu uzeti u obzir za priznavanje traženog statusa.

 

- Joso Bucić: zamolba za izmjene i dopune Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonice. Općinsko vijeće je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o potrebi donošenje izmjena i dopuna Odluke na način da budu cjelovite a ne temeljene na pojedinačnim zahtjevima.

 

 

 

Sjednica je završila sa radom u 10.20 sati.

 

Zapisnik sačinila                                                                                Predsjednik OV

Marija Jukić                                                                 Jure Tomić, dipl.oec.

 

   Tonski zapis sjednice

 

 

^ Gore