« Povratak

Program socijalne skrbi -2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/15
Urbroj: 2198/09-1-15-2
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 157/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj dana  26. veljače 2015. godine,   d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa socijalne skrbi Općine Starigrad
za 2014. godinu

Članak I.

Ovom odlukom usvaja se izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2014. godinu (dalje: Program).

Članak II.

Izvršenje Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

Redni broj

Opis

Planirano

Izvršenje

1.

Naknade roditeljima novorođene djece

50.000,00

27.000,00

2.

Ostale naknade i pomoći stanovništvu

20.000,00

17.279,26

3.

Komunalno opremanje (Zakon o hrvatskim braniteljima)

20.000,00

0,00

4.

Sufinanciranje prijevoza vode

110.000,00

52.000,00

Ukupno:

200.000,00

96.279,26

Članak III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore