« Povratak

Program javnih potreba u športu -2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/13
Urbroj: 2198/09-1-15-3
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2015. godine,   d o n o s i 

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju
Programa javnih potreba u športu
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Starigrad za 2014. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine, a I. (prve) izmjene Programa donešene su na sjednici Općinskog vijeća 23. listopada 2014. godine.

Članak 2.

            Izvršenje Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

Redni broj

Opis

Planirano

I. izmjene i dopune

Izvršenje

SPORTSKE UDRUGE

1.

K.K. Starigrad

5.000,00

5.000,00

0,00

2.

N.K. Paklenica

30.000,00

5.000,00

0,00

3.

MNK Paklenica

5.000,00

5.000,00

2.600,00

4.

PD Starigrad Paklenica

6.000,00

6.000,00

0,00

SPORTSKA NATJECANJA

5.

Malonogometni turnir Starigrad

8.000,00

0,00

0,00

6.

Memorijalni turnir D. T. Gavran

15.000,00

6.000,00

5.496,00

7.

Penjačko natjecanje BWSC

10.000,00

10.000,00

10.000,00

8.

Malonog. turnir povodom Sv. Ante –Tribanj Kruščica

5.000,00

5.000,00

4.966,00

9.

Ostale donacije u sportu

5.000,00

7.500,00

7.424,85

10.

Sportske igre mladih

2.000,00

0,00

0,00

11.

Brdska utrka Veliko Rujno

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Ukupno:

93.500,00

52.000,00

32.986,85

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore