« Povratak

Program javnih potreba u školstvu -2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/16
Urbroj: 2198/09-1-15-3
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 94/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj dana  26. veljače 2015. godine,   d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi
Općine Starigrad u 2014. godini

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad za 2014. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine, a I. (prve) izmjene Programa donešene su na sjednici Općinskog vijeća 23. listopada 2014. godine.

Članak 2.

Izvršenje Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

Redni broj

Opis

Planirano

I. izmjene i dopune

Izvršenje

1.

Sufinanciranje projekata Osnovne škole

15.000,00

15.000,00

15.000,00

2.

Tekuće donacije O. Š. Starigrad

65.000,00

65.000,00

65.000,00

3.

Stipendije studentima

70.000,00

80.000,00

75.500,00

4.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednjih škola

80.000,00

80.000,00

69.417,00

5.

Financiranje proračunskog korisnika – dječjeg vrtića Osmjeh

636.520,00

636.520,00

593.970,60

Ukupno:

866.520,00

876.520,00

818.887,60

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore