« Povratak

Obavljanje komunalne djelatnosti

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 541-01/15-01/02
Urbroj: 2198/09-2-15-4
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine
 
 

Na temelju članka 46. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije broj 4/13, 7/13 i 11/13), članka 15. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti (Klasa: 406-09/14-01/01, Urbroj: 2198/09-2-14-1) i Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Starigrad (Klasa: 363-02/12-01/7, Urbroj: 2198/09-1-12-1)u postupku prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Starigrad za razdoblje do 31. 12. 2015. godine, na temelju pregleda i ocjene ponuda, Općinsko vijeće Općine Starigrad donosi sljedeću

 

ODLUKU O ODABIRU

Članak 1.

U postupku prikupljanja ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Starigrad za razdoblje do 31. 12. 2015. godine odabire se ponuda broj 90/15 ponuditelja Ciklon d.o.o., Put Murvice 14, P.P. 174. 23000 Zadar, OIB: 52869401719 od 02. veljače 2015. u iznosu od 57.980,00 kn bez PDV-a, odnosno u iznosu od 72.475,00 kn sa PDV-om.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sklopi ugovor o obavljanju poslova  na području Općine Starigrad.

Obrazloženje:

Javni naručitelj Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica,  OIB: 52749374195, poslao je sukladno članku 7. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti i Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Starigrad Poziv na dostavu ponuda u postupku predmeta Obavljanje komunalne djelatnosti dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Starigrad.  Poziv na dostavu ponuda upućen je 29. siječnja 2015. godine na adrese tri gospodarska subjekta: Ciklon d.o.o. Zadar, Put Murvice 14, P. P. 174, 23000 Zadar, OIB: 52869401719; Cian d.o.o. Split, Varaždinska 51, 21000 Split, OIB: 0420160387; As eko d.o.o., Industrijska zona Podi, Dolačka 2, 22000 Šibenik, OIB: 10342586958. U roku za dostavu ponuda do 06. veljače 2015. u 12:00 sati pristigle je jedna (1) ponuda ponuditelja Ciklon d.o.o., Put Murvice 14, P.P. 174. 23000 Zadar.

Ponuda ponuditelja Ciklon d.o.o., Put Murvice 14, P.P. 174. 23000 Zadar, OIB: 52869401719 od 02. veljače 2015.  na temelju pregleda i ocijene ponuda je zadovoljila sve uvjete iz Poziva na dostavu ponuda.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore