« Povratak

UPU Milovci - Grabovača

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
    Općinsko vijeće
 
Klasa: 350-03/15-01/01
Urbroj:2198/09-1-15-1             
 
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ br. 153/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni Glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj dana 26. veljače  2015. godine,  donosi

ODLUKU
o izradi
DIJELA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE "Milovci-Grabovača"

 

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi dijela urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone "Milovci-Grabovača“ u Starigradu (u daljnjem tekstu: Odluka).

 

Članak 2.

Odlukom o izradi utvrđuje se pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana, razlozi donošenja Urbanističkog plana, obuhvat Urbanističkog plana, sažetu ocjenu stanja u obuhvatu Urbanističkog plana, ciljeve i programska polazišta Urbanističkog plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Urbanističkog plana, način pribavljanja stručnih rješenja Urbanističkog plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Urbanističkog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Urbanističkog plana, planirani rok za izradu Urbanističkog plana, odnosno njegovih pojedinih faza, izvore financiranja izrade Urbanističkog plana, odluku o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta prostornog plana.

 

Pravna osnova za izradu i donošenje dijela UPU-a  ugostiteljsko-turističke zone

"Milovci-Grabovača"

 

Članak 3.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« br. 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04), u dijelu kojim se propisuju pravna pravila koja se odnose na sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, obvezne prostorne pokazatelje i standard elaborata prostornih planova.

 

Razlozi za izradu dijela UPU-a ugostiteljsko-turističke zone "Milovci-Grabovača"

 

Članak 4.

Pristupit će se izradi i donošenju UPU-a ugostiteljsko-turističke zone "Milovci-Grabovača" (u daljnjem tekstu: Plan) a koje se odnose na:

(1)  PPUO Starigrad utvrđuje obvezu izrade UPU-a za ugostiteljsko-turističku zonu  „ Milovci-Grabovača“.

(2)  UPU-om će se odrediti detaljni uvjeti za prostorni i funkcionalni razvoj zone i osnove  oblikovanja užih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni.

Obuhvat izrade Plana

Članak 5.

 (1) PPUO Starigrad utvrdio je obvezu izrade i granice zahvata UPU-a. UPU obuhvaća zonu ugostiteljsko-turističke namjene (turističko naselje - T2 ) .

(2) Površina zone ugostiteljsko-turističke namjene po PPUO iznosi 10 ha. Ovom Odlukom utvrđuje se obuhvat u površini 6,5 hektara prema grafičkom prilogu.

(3) Ovom Odlukom određuje se uži obuhvat UPU-a od obuhvata određenog PPUO-om zbog imovinsko pravnih odnosa, konfiguracije terena i etapnosti uređenja prostora.

Odlukom o Izradi UPU-a izostavljen je zapadni dio zone ugostiteljsko-turističke namjene površine 3,5 ha.

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu Plana

Članak 6.

 (1) Obuhvat UPU-a je neizgrađeno građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene van naselja.

(2) Područje u obuhvatu Plana je podijeljeno na obalni pojas mora i na kopneni dio. Obalni pojas mora nalazi se u pretežito prirodnom stanju, obilježen prvenstveno kamenitom obalom. Zemljište je komunalno neopremljeno s pristupom na Jadransku magistralu na dva mjesta

 (3) Najveći dio obuhvata je u prirodnom stanju mješovitog šumskog pokrova, dok je dio uređen terasasto s posađenim maslinikom.

 

Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 7.

Cilj izrade UPU-a jest uspostava okvira za prostorni i funkcionalni razvoj zone u cilju realizacije ugostiteljsko-turističke ponude u ovom dijelu naselja Starigrad, s minimalnim utjecajem na prirodnu i ekološku osnovu prostora. 

 

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

 

Članak 8.

Za izradu ovog Plana, javnopravna tijela određena posebnim propisima i drugi sudionici korisnici prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana (popis u članku 10. ove Odluke), trebaju utvrditi zahtjeve za izradu Plana iz svojega djelokruga, a koji se odnose na zaštitu prirode, voda, okoliša, posebni uvjeti zaštite , izgrađene i planirane infrastrukturne mreže i sl.

 

Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

 

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana predviđena je izrada topografsko-katastarske podloge u mjerilu 1:1000. U svrhe utvrđivanja urbanističko-tehničkih uvjeta za zonu iz članka 5. ove Odluke koristit će se prostorno-programska studija investitora. Za ostale podloge koristit će se sva raspoloživa prostorna dokumentacija koju iz područja svog djelokruga osigurava Općina Starigrad.

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjene i dopune Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

 

Članak 10.

(1)  Za potrebe izrade Plana utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima od kojih će se zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene posebnim propisima u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:

 

-     HEP d.d., DP, Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, 23000 Zadar

-     Hrvatske vode, VGO Split. Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Vukovarska 35, Split

-     Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar

-     Županijska lučka uprava, Liburnska obala 6/5 , 23000 Zadar

-     Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Andrije Hebranga bb, 23000 Zadar

-     Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

-     Park prirode Velebit, Kaniža bb, 53000 Gospić

-     DUZS, Područni ured za zaštitu i spašavanje Zadar, Andrije Hebranga 11c, 23000 Zadar

-     Argyruntum d.o.o., Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica

-     Vodovod d.o.o., Špire Brusine 17, 23000 Zadar

-     HAKOM, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb

-     Zavod za prostorno uređenje Zadarske županije, Braće Vranjanin 11, 23000 Zadar

-     Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije, Brne Krnarutića 13, 23000 Zadar

-     Hrvatske ceste, ispostava Zadar, Stube Narodnog lista bb Zadar

-     Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220,  10000 Zagreb  

-     i druge službe i tijela ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba

 

(2)  Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga koji su potrebni za izradu Izmjena i dopuna Plana.

 

Planirani rok za izradu Plana, odnosno njegovih pojedinih faza

 

Članak 11.

Za izradu Plana određuju se slijedeći rokovi:

(a)     dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu Plana u roku od 10 dana od stupanje na snagu ove Odluke

(b)     osobe i tijela iz članka 10. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz članka 8. ove Odluke

(c)      izrada Prijedloga Plana u roku od 60 dana od isteka roka iz prethodne alineje

(d)     javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave

(e)     javni uvid - u trajanju najmanje 8 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje

(f)      mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti će definirani u Objavi javne rasprave

(g)     javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan.

(h)     izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 21. dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi na Plan

(i)      izrada nacrta konačnog prijedloga Plana u roku od 15 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi

(j)      nositelj izrade dostavlja Ministarstvu zahtjev za suglasnost na plan.

(k)     nositelj izrade Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave prije upućivanja konačnog prijedloga Plana predstavničkom tijelu na donošenje

(l)      objava Odluke o donošenju Plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja Odluke objavljuje se u »Službenom glasniku Zadarske županije«.

 

 Izvori financiranja izrade Plana

 

Članak 12.

Financiranje izrade UPU-a provest će se sukladno članku 167. Zakona na način da će izradu UPU-a financirati u cijelosti Kuzman Marasović, Brine 4, 23244 Starigrad Paklenica, kao zainteresirana osoba, vlastitim novčanim sredstvima.

Međusobni odnosi nositelja izrade UPU-a i nositelja financiranja njegove izrade (investitora) uredite će se posebnim Ugovorom.

 

 

Druga pitanja značajna za izradu nacrta Plana

 

Članak 13.

(1) Tijekom izrade i donošenja Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru i građenje.

(2) Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, i objavljuje se na internet stranicama Ministarstva.

(3) Obavijest o javnoj raspravi dostavlja se Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja koje objavljuje istu na internet stranicama Ministarstva.

 

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije"

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                    Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore